Әрәсән Правительствин Ахлач Михаил Мишустинла болсн харһлт деер «А.Чапчаевин нертә племзавод» гидг АО-н генеральн директор Бата Каруев Хальмгин тохма мал өскдг эдл-ахусиг бюджетәс дөң авдг предприятьмүдин диг-даранд орулхин туск төр босхв.

«Мана предприять хальмг тохма мал өскдг племзавод гидг нерәдлһтә. 2021 җилин туула сарин нег шин кесн то-дигәр, мана эдл-ахуд ут тоодан 2762 толһа бод мал, тер тоод 1510 үкр мал болн 10,5 миңһн хөн, тер мет 7040 нәәднр хөн бәәнә. Тохма мал өскдг халхар бюджетәс дөң авхин төләд предприятин үзмҗнь 2011 җилин үкр сарин 17-д РФ-н селәнә эдл-ахун министерств батлсн некврмүдлә ирлцх зөвтә. Болв малын эдл-ууш һарһлһна кемҗән баһрсмн. Тегәд ирлцңгү баһ гисн некврмүдин үзмҗд күрхд күчр болҗана. Батлсн некврмүдин үзмҗд эс күрч чадҗах эд-ахусиг дөңнх арһ олҗ болхий аль уга», - гиҗ Бата Каруев сурв.

«Цуг халхар чик шиидврмүд һарһх зөвтә. Һаң халун гисн энтн ик аюл. Хальмгт ут цагин эргцд түрүн болҗ хур-чиг уга, һаң халун бәәдл тогтв. Тегәд чигн тохма малыг бүрн-бүтнәр хадһлхин төләд дөң кергтә. Теңгрин аюлас көлтә мал зовх зөв уга. Юн болхинь урдаснь меддг арһ уга», - гиҗ Михаил Мишустин тоолвран медүлв.

Тер мет РФ-н селәнә эдл-ахун министр Дмитрий Патрушев правительствин Ахлачиг дөңнв. Баһ некврмүдин кемҗәнә туск төр удлго комиссин сүүр деер хәләгдҗ, эн туст ирлцңгү шиидврмүд һарһгдх гиҗ эн темдглв.