Автошколд сурхар седҗәсн насни дигт күрәд уга күүнә зөвинь эвдснә туск эрлһ таңһчин прокуратурт хәләгдв. Яшалтинск района 17-та бәәрн күүнд зөв угаһар медицинск ашлврин цаас эс өгсиг Хальмгин прокуратур илдкв. Бәәрн күн района больницин дааврта үүл дааҗах улсин үүлдвриг хөрхин туск эрлһәр бүртклһн кегдв. Энүнә тускар ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Автошколд сурхин төлә иим медицинск ашлвр керг уга гиҗ дааврта улс хаҗһрар тоолҗасмн. Болв үүлдҗәх заканла ирлцәтәһәр көлгн-күч залхин төләд насни дигт күрәд уга улсин медицинск шинҗллт кеҗ болҗана, тер мет эдн медицинск ашлврин цаас авч чадҗана. Тегәд автошколд сурхар седҗәсн насн дигт күрәд уга күүнә зөвинь эвдсиг чиклүлх заавр района больницин ах эмчд илгәв.