Әрәсән генеральн прокурор Андрей Кикоть Әәдрхнә мүҗин правительствин урдк ахлачин болн энүнә дарукин туст гемшәлһнә ашлвр һарһҗ батлв. Эдн дааҗасн үүлән давҗ олзлснд гемтә. Энүнә тускар таңһчин прокуратур зәңглҗәнә.

Мөшклһнә тааврар, эрдминнь халхар үүлдврин үзмҗ ясрулхин төләд гемшәгдҗәх улс 6,2 җува арслңга коммерческ кредит авсн болдг. Тер кредитин мөңгнә тәвцнь бюджетн өгйәллһнәс кесг дам өөдән болв. Тегәд өгйәһәр авсн мөңг олзллһна төлә 405 сай һар арслң үлү өгх зөвтә болв.Тегәд гемшәгдҗәх улсиг бәрәнд авв. Әрәсән СК-н ГСУ-н негдгч мөшклһнә заллт бүтәсн уголовн керг-үүл Кировск района зарһд хәләгдхмн.