Социальн теткврин учрежденьст олн зүсн эв-арһ олзлҗ, медәтә улст дөң-тус күргнә. Энүнә тускар таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерств зәңглҗәнә.

Театротерапий гидгнь эннь социальн реабилитацин бас нег олзта-туста эв-арһнь мөн. Әмтнә социальн теткврин таңһчин комплексн цутхлңд РК-н ачта артистк Тамара Параеван һардврт «Гармония» гидг театральн студь үүлдҗәнә.

Хальдврта гемәс саглулхин төләд хаслһна диг-даран үүлдҗәсн кемд Тамара Параева медәтә улсин төлә актерск эрдмин халхар онлайн-кичәлмүд давулдг билә. Медәтнр тәәзд билг-эрдм үзүллһнә туст дамшлһ күцәҗ, иргчдән тәвгдх нааддын үгмүд дасв. Цутхлңгин специалистнрин келсәр, театротерапийин нилчәр медәтә улс үүдәгч халхар билгән делгрүлҗ чадна, шин соньн тоот медҗ, дасҗ авна. Эдн театральн нәр-наад тәвлһнд ик таастаһар орлцна. Эднә зәрмнь бийснь эс орлцсн болв чигн талдан улсин наадыг хәләҗ, уудьвран һарһҗ, седклән сергәнә. Медәтә улс үүмлдән угаһар, тогтунар, амулң төвкнүн бәәлһнә төләд социальн теткврин цутхлңгин специалистнр цугинь кеҗ, арһ-чидлән нөөлго көдлнә.