Селәнә эдл-ахун предприятьмүдиг дөңнлһнә көтлврмүд РФ-н правительствд хәләгдҗәнә гиҗ таңһчур көдлмшч кергәр ирсн кемд Әрәсән селәнә эдл-ахун министр Дмитрий Патрушев келв. Өдгә цагт хальмг фермермүд һаруһинь даңцалһна мөңг күләҗәнә. Федеральн цутхлң эн дөңцл мөңгнә кемҗәһиньөөдлүлхмн.

Лу сарин 2-т таңһчур РФ-н правительствин Ахлач Михаил Мишустинә һардврт правительствин делегац ирсн билә. Премьер-министриг Әрәсән селәнә эдл-ахун министр Дмитрий Патрушев дахҗ ирв. Делегац таңһчин Толһач Бату Хасиковин һардврт АПК-н эдл-уушин һәәхүлд одв, тер мет региона селәнә эдл-ахун халхд көдлдг улсла харһв. Селәнә эдл-ахун предприятьмүдиг дөңнлһнә тускар келхләрн, ухалҗ белдсн көтлврмүд правительствд хәләгдҗәнә гиҗ Патрушев темдглв. «Эндр өдр таңһчин фермермүд зуг һаруһинь даңцалһна мөңг авч чадхмн. Бидн эн халхар дөңнлһнә эв-арһиг улм өргҗүлҗ, өгчәх мөңгнә кемҗәһинь өөдлүлхвидн. Көтлврмүд күцәлһнә кергт кедү мөңг йилһҗ өгхин туск төр ода хәләгдҗәнә», - гиҗ министр келв. 

Эн көтлврин йовудт 10 сай гектар һазриг селәнә эдл-ахун халхин эдлврт орулх саната. Хальмг Таңһчиг бас оньгасн алдшго. Мал идшлдг һазриг ясруллһна көтлврин йовудт 100 миңһн гектар һазрин аһуд фитомелиоративн керг-үүлдврмүд күцәлһнә төлә мөңг йилһхәр зуралҗана гиҗ эн темдглв. Таңһчин малчнрт дөң күргсн билә, эн кергт 562 сай арслң йилһҗ өгсмн гиҗ эн тохма мал хадһллһна туск төрәр өгсн сурврт хәрү өгв. Цааранднь чигн эн туст дөңцл мөңгнә кемҗәһинь икдүләд бәәхвидн гиҗ РФ-н селәнә эдл-ахун министр келв.

Хальмгин селәнә эд-ахун министр Максим Менкнасуновин келсәр, харһлтын йовудт таңһчин АПК-н һол төрмүдәр күүндвр болв. «Темдглхд, цуг мелиоративн системин көдлмшин, идгтә һазрт тооһинь давулҗ мал хәрүлдгин, тәрәнә урһцд хорлтан күргдг царцахаг болн аңгудыг хөрлһнә керг күцәлһнә, тәрәнә һазрин чинринь ясруллһна көдлмш келһнә болн нань чигн төрмүд хәләгдв. Федеральн цутхлңла хамдан региона селәнә эдл-ахуг делгрүллһнә зураг ухалҗ белдҗәнә. Өдгә цагт Хальмгин АПК делгрүллһнә иргч көтлвриг тогтаҗана. Сүв-селвгән өгч, дөң күргсн төләднь РФ-н селәнә эдл-ахун министрин дарук Джамбулат Хатуовд онц ханлтан өргҗәнәв. Сүл өдрмүдин эргцд федеральн ведомствсин департаментсин һардачнрла: Д.Бутусовла, Р.Некрасовла, Д.Сорокинлә хамдан мана таңһчур хойр дәкҗ ирв. Таңһчин селәнә эдл-ахун халхин кесг төрмүдин тускар Джамбулат Хизировичлә күүндвидн. Эн хальмг фермермүдлә харһҗ, эднә сурврмудт хәрү өгч, кесг төрмүдәр цәәлһвр өгв», - гиҗ Максим Менкнасунов келв.