Мигмр өдр Михаил Мишустинә һардврт федеральн делегац таңһчур ирсн билә.

Орн-нутгин правительств Хальмгт усна төриг хаһлхин төләд 72 сайарслң йилһҗ өгчәнә. «Бидн арһ-чидлән һарһҗ, эн чинвртә төриг хаһлхвидн гиҗ премьер-министр келв. Эн нәрн төриг эрк биш хаһлх кергтә гиҗ таңһчин Толһач келв. «Эндр өдр зуг 7 процент әмтн цевр усар теткгдсн бәәнә, Әрәсәд дундлад – 85,5 процент. Келхд, Элстд – 0 процент. Гер дотр усн бәәнә, болв энүг ууҗ болшго, дегд давста. Мөңгәр тетклһнә болн шинҗллһнә көдлмш келһнә халхар Әрәсән правительствин дөң угаһар эн төриг хаһлҗ болшго гиҗ таңһчин Толһач темдглв.

Нижне-Волжск геологийин болн геофизикин номин- шинҗллтин институтын һардач Олег Меркулов «Калиыкия» РИА-н зәңгчлә ухан-тоолврарн хувалцв: «Хальмгт һазр шинҗллһнә көдлмш кехәр зуралҗана. Терүнә ашар таңһчд өөдән чинртә усна кемҗән икдх, әмтиг цевр уудг усар теткҗ чадхмн. Таңһчд әмтәхн усна кемҗәг өөдлүлхин төләд керг- үүлдврмүд күцәгдҗәнә. Эннь хәәлҗ одсн цасна, мөснә усиг һазрин давхрлтд хоршаҗ, дала давсн уга уснд немҗ болхмн.Тер мет һазрин давхрлтд усна тогталын чинринь болн кемҗәһинь өөдлүлх арһ хәәх кергтә. Һаң халунла эн усиг олзлҗ болхмн». 

РАН-а академик, селәнә эдл-ахун номин доктор, профессор, «ВИК им. В.Р. Вильямса» федеральн номин цутхлңгин һардач В.Косолапов Чограйск ус хадһлачур Терск ус орулҗ өглһн селәнә эдл-ахун халхд ямаран нилчән күргхин тускар келҗ өгв. 2020 җилд Хальмгт хур-чиг уга, һаң халун бәәдл тогтсн билә. Тегәд чигн бачм керг-үүлдврмүд күцәх кергтә. Бачм кевәр малыг хотар теткҗ, малын тооһинь хадһлхар зүткх кергтә гиҗ профессор келв. Тегәд чигн теңгрин бәәдлд итклго, зуг бийдән нәәлҗ, малд хот белдхмн. Мелиоративн көдлмш күцәҗ, Һазриг ясрулҗ, малын төлә өвс урһах кергтә. Селәнә эдл-ахун халхиг делгрүлхин төләд мелиорацин төрт оньган тусхахла сән болхмн гиҗ эксперт тоолврарн хувалцв.