Лу сарин 2-т Михаил Мишустин Хальмг Таңһчур ирв. Премьер ирсн дарунь цевр ус хоршаллһна резервуарт одв.

Хальмгт усна төр хамгин чинвртә төр мөн. Ус цеврүллһнә сооруженьс хуучн. Таңһчин зуг 7,4 процент әмтн сән чинртә усар теткгдсн бәәнә гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков РФ-н правительствин Ахлачд зәңглв. Энүнәс нань таңһчд урднь эс учрад уга ик һаң халун бәәдл тогтв. Ик Буурла багин усна сурвлҗ тосхлһна төлә 5 җува арслң һарһгдв. Болв усна сурвлҗн эдлврт эс орулгдв. Тосхлтын төлә йилһҗ өгсн мөңгнә хүвинь хулхалҗ авч. 2019 җилд эн йовдлын туст уголовн керг-үүл бүтәгдв.

Мишустин усна сурвлҗ хәләснә кемд шинҗллһнә көдлмш келһнә төлә 72 сай арслң йилһҗ өгхәр шиидв. Хөөннь усна сурвлҗиг эдлврт орулхин төлә дәкәд мөңгн кергтә болхмн.

«Усна сурвлҗ тосхгдсн бийнь эдлврт орулгдсн уга. Шаңһа мөңгиг чикәр олзллһна туст бүртклһиг чаңһах кергтә. Хулха кесн улсиг засгла харһулхмн. Арслң болһниг чикәр олзлдгиг бүрткхиг таниг сурҗанав», - гиҗ Мишустин таңһчин Толһач Бату Хасиковд даалһвр өгв.

 Хамгин түрүнд эн нәрн төриг хаһлх күслтәһәр шинҗллһнә көдлмш кехин төлә 72 сай арслң йилһҗ өгхин тускар премьер-министр зәңглв. Дарунь усна сурвлҗ эдлврт орулхин төләд кедү мөңгн кергтә болҗахинь тоолад һарһхар зуралҗана. Тер мет эн төрәр Әрәсән правительствин Ахлачин дарук Марат Хуснуллинлә күүндвидн гиҗ РФ-н тосхлтын болн ЖКХ-н министр Ирек Файзуллин темдглв. Бас таңһчин Толһач Бату Хасиковла, РФ-н йиртмҗин көрңгин болн экологийин министр Александр Козловла болн «Росгеологийлә» эн төриг яһҗ хаһлхин тускар күүндвр тогтасмн. «Эн төриг олн зүсн кевәр хаһлҗ болхмн. Сарин эргцд ухалад, тоолад, төсвс йилһҗ авхидн», - гиҗ Файзуллин темдглв.

 Дарунь Михаил Мишустин әмтнә сурврар зеткр учрсн герт одад, энүг хәләв. Давсн җилин лу сард эн герт газ хаһрв. Экспертмүдин шинҗллтин ашар 54 патьрт бәәҗ болшго гисн шиидвр һарһв. Ода күртл нурсн патьрмудин улсин төлә шин гер экләд тосхҗахш. Хальмгин правительств нәәмәдллһнә патьрт бәәлһнә төлә өгдг мөңгнә һаруһинь даңцана гиҗ әмтн премьер-министрт келҗ өгв. Болв эврә гертән бәәснь деер. «Шин гер эрк биш тосхгдх. Москваһур ирн тер дарунь эн кергт правительствин көрңгәс мөңг түдлго йилһҗ өгхмн», - гиҗ Мишустин үгән өгв. «Дарук җилд шин гериг эркҗән уга эдлврт орулх. Эн туст Бату Сергеевичд бүртклһ кех даалһвр өгчәнәв», - гиҗ премьер-министр келв. Тер мет герин тосхлтыг бүртклһнд авх даалһвр вице-премьер Марат Хуснуллинд болн тосхлтын министр Ирек Файзуллинд өгв. Тосхлтын көдлмшиг 10 сарин эргцд кеҗ болхмн гиҗ таңһчин һардвр тоолҗана.

«Гер тосхх һазр белн. Бидн урдаснь белдврин көдлмш эклҗ кеввидн. Тегәд чигн 10 сарин эргцд тосхлтын көдлмш кеҗ дуусч болхмн», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв. «Росгеологийд» нәәлҗәнәвидн. Усна тогтал хәәҗ, һазрин өр шинҗллһнә көдлмш кеснә хөөн әмтиг уудг усар тетклһнә төр хаһлгдх», - гиҗ Александр Козлов товчлҗ келв.

 Тосхгдх гериг эдлврт орулхин өмн правительствин гешүд Элстүр ирәд, шин герин бәәдлиг бүрткх. Мишустин иим даалһвр эднд өгхмн. Элстин 15-ч тойгта герин әмтн шин бүүртә болх. Ирлцңгү даалһвр Владимир Путин өгв. Эвдрлт учрсн герт бәәсн әмтн дарук җилд хойр подъездтә олн давхр герт патьр авхмн. 2021 җилд әмтиг хуучн, эвдркә гермүдәс нүүлһлһнә көтлврт орсн Әрәсән 130 күүнә тоод эдн чигн йовна. «Эвдркә герин әмтиг бүүрәр тетклһнә төлә кергтә болҗах 110 сай арслң йилһҗ өгхвидн», - гиҗ Михаил Мишустин үгән товчлв. Тосхлтын көдлмшин йовудыг чаңһар бүрткхвидн. Эн гер тосхлһна кергиг даавртаһар күцәхвидн гиҗ таңһчин Толһач келв.