Әрәсән Правительствин Ахлач Михаил Мишустин Хальмгт ирхин урдас таңһчд РФ-н йиртмҗин болн экологин министр Александр Козловла көдлмшч керг-төрәр харһлт болв.Селвлцәнд таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бәәдл харлһна министр Очир Джамбинов болн энүнә дарук Юрий Каминов орлцв. Эдн һазрин өрин зөөр олзллһна Федеральн агентствин (Роснедра) һардач Евгений Киселёвла болн «Росгеология» АО-н генеральн директор Сергей Горьковла харһв. Харһлтд эдн Хальмгин һазрт геологин халхар шинҗллһнә көдлмшин йовудын тускар тодрха күүндвр кев.

Тер мет углеводородн эдл-ууш болн һазрин дорак усна көрң тоолҗ һарһлһна болн һазр дор усна тогталын шин орм хәәлһнә туск төрмүдин тускар күүндв. Энүнә тускар йирмҗин көрңгин болн эргндк бәәдл харлһна министерств зәңглҗәнә.

РФ-н Правительствин Ахлач Михаил Мишустин Хальмгт ирлһнә өмн өргнд, лу сарин 1 шинд, РФ-н Правительствин халхас Хальмгин куратор, РФ-н йиртмҗин көрңгин болн экологин министр Александр Козлов болн таңһчин Толһач Бату Хасиков Элстд Хальмгин делгрлтин онц көтлвриг күцәлһнә төрәр селвлцә давулв. Селвлцәнд РФ-н тосхлтын болн ЖКХ-н министр Ирек Файзуллин, һазрин өрин зөөр олзллһна Федеральн агентствин (Роснедра) һардач Евгений Киселёв, «Росгеология» АО-н генеральн директор Сергей Горьков, РФ- н йиртмҗин көрңгин болн экологин министерствин медлд үүлддг усна көрңгин халхар госполитикин болн зүүцүллһнә Департаментин һардач Роман Минухин, мөңгәр болн экономическ тетклһнә Департаментин һардач Роман Земцов, керг-төрәр заллһна болн кадрмудын политикин Департаментин һардач Сергей Ховрат болн таңһчин правительствин гешүд орлцв.

«Давсн җилин хаврар онц көтлвр ухалҗ белдхләрн, региона цуг нәрн төрмүд учртан аввидн. Көтлврт зуралсиг күцәхнь эннь ода мана күцл. Эн туст мана министерств таңһчд нөкд болхмн. Регион болһн эврә ончта, эврә өвәрцтә, тегәд чигн энүг оньгтан авч регионыг делгрүлхмн. Мана орн-нутг ик, күчтә, регион болһн эврә ончарн йилһрнә, тегәд терүгинь оньгтан авх кергтә», - гиҗ РФ-н йиртмҗин болн экологин министр Александр Козлов келв. 

Таңһчин делгрлтин онц көтлврин йовудт һол төрмүд хаһлгдҗана, тер тоод усар тетклһнә төр. Келхд, таңһчин әмтн бәәдг 32 һазрт усар тетклһнә объектс тосхлһна болн шинрүллһнә көдлмшин төсвин-тооцана цаасинь белдв. Өөрхн иргчд Троицкое селәнд ус цеврүллһнә станц экләд тосхх болн усар тетклһнә объектс шинрүлгдх, Цаһан Амн селәнә әмтиг уудг усар теткхин төләд кесг объектсин тосхлтын көдлмш эклх. Тер мет Яшалта болн Ульяновское селәдт ус цеврүллһнә станц тосхгдх, усар тетклһнә объектс ясҗ шинрүлгдхмн. Бас Лагань балһснд ус цеврүллһнә станц тосхгдх. Цуг эн объектсиг эдлврт орулсна хөөн 36 миңһ һар күн сән чинртә уудг усар теткгдхмн. Энүнәс нань Элстд тосхгдх 750 зәәтә шин школын төсвин-тооцана цаас ухалҗ бел кев. Эн җил эрмдгтә бичкдүдин реабилитацин цутхлң, көгшдин болн гемтә-шалтгта улсин гер-интернатын шин корпус, таңһчин больницд онкологическ корпус, әмтнә социальн теткврин цутхлң болн дәәнә ветеранмудын госпиталь тосхлһна төсвин-тооцана цаас белдхмн. Тер мет олн үртә өрк-бүлмүдт йилһҗ өгсн һазрин участкст инженерн сетьмүд тосххар зуралҗана. Дәкәд 96 гектар аһу шин һазрин участкд усна сурвлҗ тосхх саната.

 Бәәрн арһлачнрин АПК-н эдл-уушин һәәхүлд Александр Козловд таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат, аграрн болн йиртмҗин көрң олзллһна төрмүдин комитетин гешүн Геннадий Даванов царцаха хөрлһнә баһ хорлт күргдг химическ препаратмуд олзллһна туст хөрлтиг уурулхин тускар сурвр өгв. Эн төрин тускар ухалҗ, даруһас шиидвр һарһх гиҗ РФ-н йиртмҗин көрңгин болн экологин министр хәрү өгв.

 Хальмгин Толһач Бату Хасиков РФ-н Правительств мана таңһчд ирлһнә ашинь эврә инстаграмд диглв: «Эндрк ашмудт байрлҗанав. Усн, көлгнә-логистическ комплекс, ЖКХ, селәнә эдл-аху, инвестиц, эрүл-менд харлһн, Хальмгин делгрлтин онц көтлвр күцәлһн – цуг эн чинртә төрмүдин туст мадн күцәхәр бәәсн тоотыг дөңнҗәнә. Федеральн цутхлң мадниг дөңнҗәнә, өөрхн иргчд күцәх күцл темдглгдсн бәәнә.