Одахн «Калмыкия» республиканск зәңгллһнә агентствин барин төвд таңһчин сойлын болн туризмин министрин дарук Лариса Летуевала, Хальмгин Келн-улсин оркестрин һардач Савр Катаевла болн оркестрин администратор Евгений Бембеевла харһлт болв. Эдн лу сарин 13-ас авн эклх үүдәгч марһана тускар келҗ өгв. «Хаврин дун» гидг марһанд орлцачнр ду дуулҗ эс гиҗ көгҗмин зевсг татҗ, билгән үзүлхмн.

Марһан һурвн девсңд давх. Түрүләд лу сарин 13-ас авн моһа сарин 20 күртл эрлһс орулҗ авхмн. Хойрдгч девсңд - моһа сарин 24-әс авн мөрн сарин 20 күртл лауреатнриг йилһҗ авх. Ашлгч девсңд марһана дииләчнр улсин артистнрла хамдан концертд орлцҗ, билг-эрдмән үзүлхмн.

 Билг-эрдмән үзүлхәр бәәх күн болһн марһанд орлцҗ чадх. Көгҗмин сурһуль-эрдм уга чигн күн марһанд орлцҗ чадҗана. «Хавр угтҗ, әмтнә седкл сергәҗ, байр үүдәхәр эн марһан давулгдҗана. Марһана бүрдәһәчнр болн жюри эн керг- үүлдврин цуг даавринь медҗәнәвидн. Марһанд орлцхар бәәх цуг улст күцәмҗ дурдҗанавидн», - гиҗ Лариса Летуева келв. Марһана таалынь, учр-утхнь медүлҗәх бәрмт цаасн белн.

 «Олн улс марһанд орлцх гиҗ нәәлҗәнәвидн. Марһана таалынь, учр-утхнь медүлҗәх цаасиг цуг райод тал илгәхәр бәәнәвидн. Ода чигн эрлһ орҗана, таңһчин әмтнәс нань, Әәдрхнә мүҗд бәәдг улс чигн эн керг-үүлдврт орлцхар бәәнә», - гиҗ Евгений Бембеев темдглв.

Хальмг келән хадһлх болн үүдәлт делгрүлх күслтәһәр эн марһан бүрдәгдҗәнә. «Кемр һаза дулан болхла болн тогтсн бәәдл ясрхла, һоллгч тәәз деер әмтнә төлә өңгәр концерт давулҗ болхмн. Кемр саалтг урчхла, олна төлә концертин видео цокҗ авч, интернетд тархаҗ болхмн. Тер мет харһлтын йовудт хөн сард нернь темдгтә көгҗмч Петр Чонкушовин нертә фестиваль бүрдәлһнә төрәр күүндвр болв. Олн келн-улсин керг-төрин Федеральн агентств болн таңһчин сойлын болн туризмин министерств эн керг- үүлдвриг һардҗ давулхмн. «Мадн көгҗмчин үүдәлтин туст даалһвр өгч, керг-үүл давулвидн. Ашнь сән болв. Терүнә хөөн фестиваль давулх кергтә гиҗ Чонкушовихнә өрк-бүллә күүндвидн. Көгҗмчин өөрхн элгн-саднла эн төрәр үгцвидн. Фестивальд хальмг билгтнр орлцхмн», - гиҗ Савр Катаев товчлҗ келв.