Хальмгин делгрлтин онц көтлвр эклҗ үүлдснә түрүн җиләс авн сән аштаһар күцәгдҗәнә гиҗ таңһчин Толһач келв.

Эн көтлвриг Хальмгин йовудта делгрлтин болн әмтнә бәәдл-җирһлин чинринь өөдлүлхин төләд ухалҗ һарһсмн. Энүг «Экономик», «Таалмҗта бәәдл» болн «Социальн халх» гидг һурвн зөрүллтәр тогтасмн. 

«Давсн җилд инвестиционн төсвс дөңнлһнә төләд таңһчин делгрлтин Саң болн промышленностиг делгрүллһнә Саң тогтагдв. Усар тетклһнә чинриг өөдлүлхин төләд «Цевр усн» гидг региональн төсвин 32 керг-үүлдврин төсвин-тооцана цаас ухалҗ белдв; бас 44 объектин төсвин-тооцана цаасна туст шаңһа шинҗллһнә организац зөвшәлгч ашлвр һарһҗ өгв.

 Тер мет 15 олн давхр герт 40 лифт сольгдв. һучн җилин эргцд түрүн болҗ коммунальн болн хаалһ тосхлһна эдл-ахун төлә шишлң техник хулдҗ авгдв. Ураснь 31 техник хулдҗ авхар зуралҗасмн, болв тоолвртаһар зуралсна нилчәр жилищн-коммунальн эдл-ахун төлә 54 шин көлг хулдҗ аввидн», - гиҗ Бату Хасиковин зәңгллһнд келгднә.

 Көтлврин һоллгч зөрүллтс - эннь чинртә инвестиционн төсвс күцәлһнә нилчәр экономическ йовциг түргдүллһн, промышленностиг дөңнлһн, баһ бизнесин үүлдврин төлә сән таал тогталһн. Цуг эн тоотыг күцәлһнә төлә дөңцл мөңг йилһҗ өгхмн, льготн таалд мөңг өгйәһәр өгх, электрокүчнә төлә авдг мөңгинь баһрулх, көлгәр күрч болхин төлә таал тогтах, әмтнә бәәдл-җирһлин чинринь өөдлүлхәр шунхмн. Энүнәс нань көтлврт усар тетклһнә объектс шинрүллһнә, лифтин оборудовань сольлһна, эрүл-менд харлһна болн социальн теткврин шин объектс тосхлһна керг-үүлдврмүд орв. Эн җил канализационн цеврүллһнә сооруженьс ясҗ шинрүллһнә көдлмш эклх, тер мет олн үртә өрк-бүлмүдт йилһҗ өгсн һазрин участкст инженерн инфраструктур тосхгдх гиҗ таңһчин Толһач темдглв. «Федеральн министерствсла залһлда бәрҗ, нөкцҗ үүлдснә болн цугинь тогтуртаһар, дигтә-тагтаһар кеснә нилчәр таңһчин делгрлтин онц көтлвриг белдлһнә болн дарандан күцәлһнә сән чинртә көдлмш давулҗ чадвидн», - гиҗ таңһчин һардач товчлҗ келв.