Хальмгт авиацин эв-арһ олзлҗ, региональн маршрутн сеть делгрҗәнә гиҗ гражданск авиацин көдләчин Өдрлә Бату Хасиков зәңглҗәнә. Келхд, «Ютэйр» Әрәсән авиакомпань Элстәс Минеральные Воды, Ростов-на-Дону болн Сочи балһсд тал шин рейсмүд секҗәнә. Энүнә тускар таңһчин Толһачин администрацин барин цергллт зәңглҗәнә.

«Таңһчд самолетар әмтиг зөөлһнә региональн маршрутн сеть зөвәр өргҗҗәнә. Әмтиг самолетар зөөлһнә туст регионыг дөңнҗ, федеральн бюджетәс демин мөңг йилһҗ өгдгин нилчәр иим арһ учрҗана. Энүнлә дегц мадн региона бюджетәс эн кергт демин мөңг баһар йилһҗәнәвидн», – гиҗ Хальмгин Толһач Бату Хасиков темдглв.

Моһа сарас авн таңһчин әмтн шуудтан рейс күцәдг самолетар Минеральные Воды болн Ростов-на-Дону балһсдт күрч чадхмн, мөчн сарас авн – Сочи балһснд. «Ютэйр» авиакомпань 140 зөрүллтәр рейсмүд күцәнә. Шин секгдсн рейсмүд Элстәс талдан балһсд тал долан хонгт хойр дәкҗ күцәгдх. « Эн шин рейсмүдин нилчәр әмтн дала цаган үрәлго мана таңһчд күрч чадхмн. Олна төлә шин эв-арһ учрҗана. Келхд, Хальмгт эврә һазра болн һазадын туризм делгрүллһн. Болв хамгин түрүнд эннь таңһчин әмтнә болн гиичнрин төлә  таалмҗта болхмн», – гиҗ региона һардач темдглв. Цааранднь чигн әмтнд үнтә биш билетмүд хулдҗ, регионмудас шуудтан күцәдг рейсмүд делгрүллһнә тускар «Ютэйр» авиакомпаня президент Олег Семенов келв. «Хальмгин хотл балһсн тал күцәгдх шин рейсмүд әмтнд таалмҗта болхмн, эврә һазра туризм делгрүллһнд нилчән күргх», – гиҗ эн темдглв.

Тер мет таңһчд «Азимут» авиакомпань үүлдҗәнә. Эн авиакомпань тасрхан угаһар Элстәс Москва болн Санкт- Петербург балһсд тал рейсмүд күцәҗ, әмт зөөнә. «Хальмгт авиамаршрутмуд икәр делгрҗ, улм өргҗҗәнә. Гражданск авиацд насн-җирһлән нерәдсн улсиг сән өдрләнь йөрәҗәнәв», – гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков келҗ, гражданск авиацинкөдләчнриг эрдминнь байрлань йөрәв.