Одахн таңһчд шин коронавирусн гемәс хөрлһнә вакцин авч ирв. 5000 күүнд күртәмҗтә болхмн. Балһсна поликлиникиг болн таңһчин райодыг вакцинәр теткв. Элстд балһсна поликлиникд цааранднь чигн тер кевәрн әмтнд тәрлһ кеҗәнә.

Поликлиникин көдләчнр туула сарин чилгчәр болн лу сарин эклцәр чеерүдт бичүлгдсн улст җиңнүлҗ, тәрлһ келһнд дуудулҗана. Эндр өдр Элстд хойр шишлң кабинет көдлҗәнә. Һурвн эмч әмтиг хәләҗ, эрүл-мендинь шинлҗнә.

Әмтн телефоһар җиңнүлҗ, балһсна поликлиникд чеерүдт бичүлгдҗ чадҗана. Тер мет «Госуслуги» сайтын эв-арһар бичүлгдҗ болҗана. Ямр нег күн бийиннь туск цуг кергтә тоот бичснә хөөн эн зәңгллһ медицинск организацд йовулна. Вакцин орҗ ирхлә, цуг улс чеерүдәр тәрлһ авч чадҗана.