Әрәсән УФСБ-н көдләчнр МВД-н болн ФСИН-ә региональн заллтсин элчнрлә, Росгвардьла болн таңһчин прокуратурла хамдан РФ-д зөв уга «АУЕ» гидг хойр багин үүлдвриг хөрв. Организацин хойр һардач болн дөрвн шунмһа гешүн экстремистск организац бүрдәснд болн энүнә үүлдврт орлцснд гемшәгдҗәнә. Эднә туст уголовн керг-үүл бүтәгдв.

Мөшклһнә тааврар, таңһчд үүлддг Әрәсән УФСИН-ә хойр учрежденьд зөв угаһар үүлддг экстремистск җисәнә бүрдәһәчнр болн орлцачнр шагшавдыг болн үнн-чик седкләр бәәдгиг, зака күцәдгиг бурушаҗ, зөв-йос харлһна халхин элчнрт дурго болҗ, эзркҗ авхар седв.

Зөв-йосна халхиг дорацулад, хулхачнрин йосиг деерклүлхәр седҗ, түүрмд бәәх улст бас тиим уха зааҗ, талдан улсиг чигн эн экстремистск организацд орулхар зүткв. Өдгә цагт мөшклһнә органмудын көдләчнр хаҗһр йовдл һарһсн күн болһна туст мөшклһ кеҗ, зөв угаһар үүлдҗәсн организацин талдан гешүдиг илдкҗәнә.

«Арестантское уголовное единство» гидг җисән экстремистск гиҗ тоолгдна, 2020 җилин ноха сарас авн Әрәсәд энүнә үүлдвриг хөрҗәнә. Эн җисәнд орҗ, буру йовдл һарһҗах улсиг РФ-н УК-н «Экстремистск негдлт бүрдәлһн» гидг статьяла ирлцҗәх үүл татснд гемшәҗ, 12 җилд түүрмин бәрәнд бәәлһнә болн 700 миңһн арслңга ял өглһнә засгла харһулхмн.