Хар Һазра района зарһд зеткртә йовдл һарһсн җолачин керг хәләгдв. Дагестана 34-тә залу күн гем һарһв. Энүнә гемәр хаалһд учрсн зеткрәс көлтә һурвн күн әмнәсн хаһцсмн. Энүнә тускар таңһчин прокуратурин барин цергллт зәңглҗәнә.

2020 җилин ноха сарин 26-д сөөһәр «Комсомольский-Артезиан» көлгнә хаалһд зеткртә йовдл учрсн болдг. Дагестана 34-тә залу күн наркотик олзлсинь мөшкәчнр илдкв. Эн күн «Махачкала-Москва» автобус залҗ йовсмн. Җолач хаалһдан нөөртән авлгдад унтҗ одҗ. Терүнәс көлтә автобус сөрүд йовҗ йовсн «КамАЗ» тамһта аца зөөдг көлгнлә цокгдв. Цокгдсна аштнь автобуст йовсн һурвн күн тер ормдан өңгрҗ одв, нег күн күндәр шавтв.

Зарһин сүүрт гем һарһсн күн хаҗһран медв, болн согту бәәсән гөрдв. Болв буру йовдл һарһсн күүнә болн энүнә харсачин келсн үгнь гемшәлгч илдксн цәәлһлтлә эс ирлцв. Зарһ государственн гемшәгчин тоолвриг зөвтә гиҗ тоолад, йисн җилдән бәрәнд бәәхин туск шиидвр һарһв. Тер мет һурвн җилдән көлг залдг зөвинь хасв. Энүнә гемәр учрсн зеткрәс көлтә зовлңла харһсн улсин һаруһинь даңцах некврмүдин зәрмнь зарһ хаңһав. Зарһин шиидвр ода деерән закана үүлдврт орад уга.