Лу сарин 12-әс авн 14 күртл Санкт-Петербург балһснд джиу-джитсу янзин спортар залу улс болн күүкд улс дунд Әрәсән чемпионат болв, тер мет 14 нас күрәд уга көвүд болн күүкд дунд, бас 18 нас күрәд уга уйн баһчудын дунд Әрәсән первенств давв.

Ольга Владимирова болн Арслан Антонов джиу-джитсуар Әрәсән чемпионатд нүүрт һарв. Марһанд мана орн-нутгин 900 һар хамгин мергҗлттә гисн спортсменмүд орлцв. «Файтинг», «Дуо-Систем» болн «Не-ваза» гидг әңгүдт дөрлдв. Марһана ашар хамцу командс тогтаҗана, эдн 2021 җилд бүрдәгдх Европин болн нарт-делкән чемпионатд болн первенствд орлцх.

Ольга Владимирова «Калмыкия» РИА-н зәңгчлә ухан-тоолврарн хувалцв: «Эн чемпионат нанд уданд тодлгдхнь лавта. Мадн кесгтән, сө күртл чигн, бәрлдвидн. Урднь тиим кевәр бәрлдәд уга биләв. Би дарандан тавн бәәр бәрлдләв, нег бәрлдәнә йовудт өвдгән шавтав. Эннь хамгин күнд бәәр болв. Нанла бәәр бәрлдсн цуг улс сән белдвртә, мергҗлттә, дамшлтта спортсменмүд мөн. Мини чиңнүрин багд 7 күн дөрлдв. Мадниг хойр багд хувасн болдг. Күн болһн гилтә наадк спортсменмүдлә бәрлдв. Эврәннь чиңнүрин багд грэпплингәр Әрәсән нүүрлгч спортсменк, нарт-делкән спортын мастерин цолта күүкнлә би түрүн орм эзлхин төлә дөрлдв. Эн диилвр бәрсн төләд хамцу командын ханьд орҗ, Европин чемпионатд орлцх арһ учрҗана».