Анджа Тачиев таңһчин һазрин болн өлг-эдин хәрлцәнә министрин үүләсн һарчана. 2019 җилин мөчн сарин 3-д таңһчин Толһачин зәрлгәс иштә эн үүлд батлгдсн билә.

«Калмыкия» РИА-н зәңгч Анджа Тачиев көдлмшәсн сулдхҗасна учр-утхинь медҗ авв. «Мини өрк-бүллә залһлдата учр-утхар һазрин болн өлг-эдин хәрлцәнә министрин үүләсн һарчанав. Эн өөдән үүл дааҗ, үүлдврән күцәҗәсн цагин эргцд эврә кергән йилһән сәәнәр меддг команд тогтв. Министерствин көдләчнр энтн ни-негн өрк-бүл мет. Цааранднь чигн ниитәһәр, олзта-тустаһар көдлхнь маһд уга.

Би таңһчдан тусан күргхәр төрскн һазртан ирүв. Болв регионд көдлхд амр биш бәәҗ. Болв тәвсн күслән күцәвүв, тегәд седклм санамр. Министерствин көдлмшиг бүрдәҗ, ясрулҗ чадув. Көдлхд амр биш билә. Болв Хальмгин команд арһ-чидлән һарһҗ, әмтнә бәәдл-җирһл ясрулхар цугинь кеҗ шунҗана. РФ-н Правительствин Ахлач Михаил Мишустин таңһчд ирҗ, Хальмгин төлә йир нәрн болн чинртә төрмүд экләд хаһлхднь нилчән күргв. Таңһчин Толһач Бату Хасиковин һардврт ухалҗ белдсн төсвсиг болн зурасиг федеральн цутхлң дөңнв.

Нег команд көдлснд таңһчин Толһач Бату Хасиковд, правительствин Ахлач Юрий Зайцевд, правительствин Ахлачин дарук Очир Шургучеевд ханлтан өргҗәнәв. Нанд иткҗ, дааврта үүлд орулҗ көдлхдм арһ өгснднь Бату Сергеевичд онц ханлт өргхәр бәәнәв. Министерствд эврә кергән сәәнәр меддг улс бәәнә. Тегәд чигн цааранднь чигн тер кевәрн көдлмш саалтг угаһар күцәгдх. Ода деерән шин көдлмшин тускар ухалҗахшв. Болв Москваһур хәрү ирәд бәәхләрн, таңһчдан цааранднь чигн дөңгән күргх санатав.