Элст балһсна Хургин депутат Олег Хейчиев Әрәсән Правительствин Ахлач таңһчд ирлһнә тускар ухан-тоолврарн хувалцв.

Михаил Мишустин ирснә хөөн усна төриг хаһллһна керг-үүлдврмүд экләд күцәгдҗәнә гиҗ эн тоолҗана. «Михаил Мишустинә тоолврар, Хальмгт һол төр эннь усн эс күртлһн мөн. Мана таңһчд зуг 7,4 процент әмтн цевр усар теткгдсн бәәнә. Эннь йир баһ үзмҗ. Эн үзмҗәс иштә мана таңһч йовуд уга регионмудын негнь гиҗ тоолгдна. Тер учрар усна төрт ик оньг тусхагдҗана. Эн төриг бүртклһнд авхмн, РФ-н Правительств эн туст кесг керг-үүлдврмүд күцәхәр зуралҗана гиҗ Михаил Мишустин келв. Хамгин түрүнд усна тогтал хәәҗ, һазр шинҗллһнә көдлмш бүрдәгдх. Эн кергт 72 сай арслң йилһҗ өгв», - гиҗ Олег Хейчиев темдглв.

РФ-н Правительствин Ахлач ирснә хөөн кесг темдглсн күсл өөрхн иргчд күцәгдхмн гиҗ депутат келв.