Одахн «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентствин барин төвд Росгвардин государственн бүртклһнә, лицензь болн зөвшәл өглһнә көдлмш бүрдснә өдрин өмн өргнд 2020 җилин эргцд күцәсн үүлдврин ашин туск төрәр брифинг болв. Керг-үүлдврт Росгвардин государственн бүртклһнә, лицензь болн зөвшәл өглһнә көдлмшин цутхлңгин ахлач – заллтын ахлач Санҗ Музаев орлцв.

1969 җилин лу сарин 12-т РФ-н дотр-дундын кергүдин органмудт лицензь болн зөвшәл өглһнә көдлмшин болн онц эзнә детективн болн харулын үүлдвриг бүртклһнә подразделеньс тогтагдсмн. Эн өдр СССР-ин МВД-н ханьд зер-зев олзллһна туст государственн бүртклһ күцәдг дөрвдгч әңг бүрдәгдв.

«Таңһчд 25 көдләч лицензь болн зөвшәл өгдг үүлдвр күцәнә. Әмтн бәәдг һазр болһнд, селәнд эс гиҗ района цутхлңд офис бәәнә. Эврә зер-зевтә 9 миңһ һар күн бүртклһнд бәәнә. Эдн 15000 зер-зев хадһлҗана», - гиҗ Санҗ Музаев келҗ өгв. 2020 җилд әңгин көдләчнр таңһчин әмтнәс 7 миңһн эрлһ орулҗ авч хәләсмн. Хәләгдсн эрлһсин ашар иргнә зер-зев болн цергллһнә төлә олзлдг зер-зев хулдҗ авхин туст 1500 лицензь болн 4 миңһн зөвшәл өггдв. Энүнәс нань онц эзнд көдлдг харулчин 900 иткүл цаас бәрүлҗ өгв. Зер-зев олзллһна туст государственн бүртклһнә үүлдврин йовудт онц эздүд болн организацс зер-зев хадһллһна зокалмуд яһҗ күцәҗәхиг бүрткҗ, 8 миңһн керг-үүлдвр бүрдәгдв. Бүртклһнә керг-үүлдврмүдин ашар зер-зев хадһллһна зака эвдсн 700 иргниг административн дааврла харһулв. Эднәс 500 күн 476 миңһн арслңга ялд унв. «Лицензь болн зөвшәл өглһнә көдлмшин болн государственн бүртклһнә подразделень 2020 җилд даалһсн даалһвран му бишәр күцәҗ, көдлмшән күцц кевәр кев гиҗ тоолҗанав», - гиҗ Санҗ Музаев темдглв.
Заканла ирлцәтәһәр иргнмүд зер-зев хадһллһна болн олзллһна болзгнь чилтл нег сар урдас зөвшәлин болзгнь утдуллһна туск эрлһ орулҗ өгх зөвтә. Ямр нег күн зөвшәлиг шинәс темдглҗ бичлһнә болзгнь эвдсн болхла, терүг ялд унһахмн, зер-зевинь булаҗ авхмн болн 15 хонгт бәрәнд бәрх административн дааврла харһулхмн.