Лу сарин 13-14-д Элстд президентск грантын Саңгин марһанд диилвр бәрснә нилчәр «Робофест – инженеры будущего-2021» гидг нерәдлһтә регионмудын хоорндк робототехническ фестиваль давв.

Эн керг-үүлдвриг «Академия будущего ПрофессориУм» АНО таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин болн РК-н Улсин Хуралын депутат Ольга Бадма-Халгаеван дөңнлһәр бүрдәв. Тер мет эн керг-үүлдвриг бүрдәлһнд арһлач Олег Цохоров нөкд болв.

Фестиваль секлһнд Хальмгин правительствин Ахлач Юрий Зайцев болн таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министрин дарук Герман Санджарыков орлцв. Эн җил фестиваль Хальмгт очн кевәр болн дистанционн диг-даранд давв. Энүнд 400 һар күн орлцв. Ставропольск крайин, Чувашия Республикин, Нижегородск обласин, Якутия Республикин, Краснодарск крайин, Әәдрхн, Нижний Новгород болн Москва балһсдын элчнр орлцв.

Тер мет Хальмгин элчнр, тер тоод Элст балһснас, Цаһан Амнас, Баһ Дөрвдәс, Ергенинскәс болн Ик Буурлас күүкд болн багшнр орлцв. 5 наснас авн 17 нас күрәд уга күүкд-көвүд марһанд орлцҗ, медрлән үзүлв. Фестивалин йовудт «FIRST LEGO LEAGUE» болн «Инженерные кадры России», креативн программированя «SCRATCH» III Региональн олимпиад, «Робототехника» болн «РобоФерма» марһас болн «Каждый робот имеет ШАНС» гидг төсвсин һәәхүл болв.

Зарһчнрин ик баг 400 һар көдлмш шүүҗ авв. Марһана һол күсл – инженерн эрдмин чинриг өөдлүллһн болн билгтә баһчудыг дөңнлһн. Робототехникәр дөрлдх болн дорас өсҗ-босҗ йовх үйин дунд номин болн техническ көдлмш тархах күслтәһәр эн фестиваль бүрдәгднә.
Диилвр бәрсн командс «От Винта» гидг бичкдүдин болн баһчудын номин-техническ үүдәлтин Нарт-делкән фестивальд, «First Russia Robotics Championship 2021» робототехникәр Цугәрәсән чемпионатд «Инженерные кадры» гидг робототехникәр Цугәрәсән марһаст орлцхмн.

«Җил ирвәс эн фестиваль улм өсҗ-өргҗҗ йовна. Мадн шинкән эклҗәхлә, зу шаху күн орлцсн билә. Терүнәс нааран дөрвн җил давад, орлцачнрин то икдв, 400 һар күн орлцв. Эннь робототехникәр, программированяр соньмсҗах күүкд-көвүд, эднә ик зунь мана таңһчас. Эннь эврәннь көдлмштән шин нүүрлгч эв-арһ олзлҗах мана багшнрин, тренермүдин болн эдниг дөңнҗәх таңһчин правительствин ач-тус мөн», - гиҗ Ольга Бадма-Халгаева ухан-тоолврарн хувалцв.