Элстин администрацин толһач Дмитрий Трапезников хуучн, эвдркә гер-бүүрәс әмтиг нүүлһлһнә төлә гермүд тосхх һазрин участкс йилһхин төләд балһсна ар-барун үзг тал һарад йовҗ, тенд селвлцә һардҗ давулв.

Энүнә тускар Элстин администрацин барин цергллт зәңглв. Хотл балһсна Хомутниковин болн Правда уульнцст бәәх хуучн, эвдркә гермүдәс әмтиг нүүлһхин төләд Элстин ар-барун үзгт шин гермүд тоссхар зуралҗана.

Давсн җиләс авн «Зах һазр уга балһсн» («Город без окраин») гидг балһсна көтлврин йовудт Элстин ар-барун үзгт, 8 Марта болн Хомутниковин уульнцст, хаалһс болн тротуармуд ясгдв. Некрасовин уульнцд хуучн, нурҗасн гермүдин ормд шин, сән таалта гермүд тосхгдв. Цаһан Сарин байрин өмн өргнд 26 өрк-бүлд шин патьрмудын түлкүрмүд бәрүлҗ өгв. Эн җил бас энд хуучн, эвдркә гер-бүүрт бәәдг әмтнә төлә 44 патьрта гер экләд тосххмн. Элстин администрацин һардач шин бүүр тосхгдх участкс таалмҗта һазрт бәәдгинь темдглв. Сән таалта бәәдл-җирһлин төлә керглгдҗәх инфраструктур энд бәәнә.

«Зах һазр уга балһсн» гидг көтлврлә ирлцүлҗ, мадн комплексн тосхлт кенәвидн, тер тоод эркн кергтә болҗах инфраструктур, хаалһс, көлгн-күчнә зогсалмуд, лавкс, школмуд болн бичкдүдин садмуд тосхнавидн. Ар-барун район сән талагшан хүврҗәнә. Тер мет эн үзгт бәәдг 23-ч тойгта дундын школын эргндк һазрт стадион шинрүллһнә төсв белдҗәнә. Энд тренажермуд углҗ тәвгдх болн спортивн талвңгуд тосхгдх», - гиҗ Элстин администрацин толһач Дмитрий Трапезников темдглв.

«Зах һазр уга балһсн» гидг көтлвр үүлдҗәхин туст дәкәд нег үлгүр зааҗ болхмн, энтн «Молодежный» гидг микрорайон. Эн районд 28-ч Әәрмин цергчнрт нерәдҗ тәвгдсн «Танк Т-34» бумбин цаад автостанц, әмтнә төлә олн давхр гермүд болн хулд-гүүлгәнә төв тосхгдхмн. Энүнәс нань «Балһсна таалмҗта бәәдл» гидг көтлврин йовудт энд сквер кехәр бәәнәвидн, тер мет энд мөснә комплекс эдлврт орулхар белдҗәнә. Тиигәд цутхлңгас нань балһсна талдан чигн әңгүдиг җисүләд ясрулхмн. Микрорайон болһн шин инфраструктрурар теткгдх зөвтә – лавкс, школмуд, бичкдүдин садмуд. Кемр микрорайонд школ бәәдг болхла, терүг шинрүлхмн, баһчудын төлә спортивн талвң тосхх кергтә. Эннь мана үүлдврин һоллгч зөрүллтс мөн», - гиҗ Дмитрий Трапезников келв.