Лу сарин 13-д «Джунгария» гидг хальмгудын негдлт Москва балһснд бәәдг нег һазра улсин төлә Цаһан Сарин байрт нерәдгдсн концерт бүрдәв. Хальдврта гем түглһнә кем эклснәс нааран нег һазра улс түрүн болҗ олар хурв. Эдн хамдан цуглрҗ, эврә келн-улсин билг-эрдмәр соньмсҗ, төрскн һазр-усан тодлв.

Керг-үүлдврин бүрдәһәчнрин темдглсәр, саглуллһна некврмүд күцәҗ, залын зуг 30 процент аһуһинь эзлв. Тер бийнь әмтн келн-улсин байран шуугатаһар, сергмҗтәһәр темдглв. 2006 җиләс авн Москвад бәәдг хальмгудын негдлт җил болһн керг-үүлдврмүд бүрдәҗ, нег һазра улсиг хамцулна. «Эн җилд Цаһан Сарин концерт ончта, өвәрц болв, тер юңгад гихлә зуг баахн артистнр билг-эрдмән һарһв. Баһчудт Москвад билгән үзүлҗ, нег һазра улсан байрлулх арһ учрв», - гиҗ Убуш Даржинов темдглв. Байрин йовудт таңһчин олна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцдг төләднь Убуш Даржиновд болн Адьян Эрктнд Хальмгин Толһачин Ханлтын бичгүд бәрүлҗ өгв.

Керг-үүлдврт орн-нутгин Государственн Хүүвин депутат Батор Адучиев болн таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев орлцв. Элстд болн Москвад чигн бәәдг баһ наста билгтнр: Санал Мукаев, Эльгена Церенова, Баина Лиджи-Горяева, Данара Манджикова, Джиргала Босхомджиева болн «Бумбин орн» ансамбль коцертд орлцҗ, билг-эрдмән һарһҗ, әмтнд сергмҗ үүдәҗ, байр белглв.