Өцклдүр «Бурхн Багшин Алтн сүм» Цутхлң хурлын ах багш, шар шаҗна номин доктор, Лосанг Стандзин гевш 65 настадан сәәһән хәәв. Бурхн-шаҗнд сүзглдг улс болн таңһчин әмтн энүг Джампа гевш гиҗ нерәддг билә.

Джампа гевш 1956 җилд Ладакхд, Занскар гидг һазрт төрсмн. Тенд бәәрн хурлд ном эклҗ дасла. Тавн җил давад, 1973 җилд гевш-ла Энткгин өмн үзг тал, Дрепунг Гоманг хурлд одҗ, цааранднь бурхна-шаҗна номин сурһуль сурв.

1994 җилд Дрепунг Гоманг хурлын ах багшин сурврар Джампа гевш Хальмгт ирҗ, шар шаҗна номиг шинәс сергәҗ делгрүллһнд тәвцән орулв. «Геден Шеддуб Чой Корлинг» хурл тосхсна хөөн гевш шевнрт болн гелңгүдт ном дасхдг болв.

27 җилин эргцд Джампа гевш Бурхн Багшин номин цәәлһвр өгч, шар шаҗиг делгрүлҗ, әрүн үүл күцәҗ йовсмн. Джампа гевш сән хүвлһән олхин төләд мадн зальврхвидн.