Одахн таңһчин Толһач Бату Хасиков РК-н премьер-министр Юрий Зайцев, правительствин гешүд болн зөв-йос харлһна халхин һардачнр орлцлтаһар ЧС-ин бачм штабин сүүр һардҗ давулв.

Хальмгин Толһачин администрацин барин цергллтин зәңглсәр, региона һардач келсн үгдән эн долан хонг чилтл таңһчд теңгрин бәәдл муурхмн (цасн орх, һаза мууһар үзгдх, киитн болх) гиҗ темдглв. Цасн икәр орх гиһәд таңһчд белдвр кегдв.

«Эн җил мадн ЖКХ-н халхин төлә немр техник хулдҗ аввидн, цас хурадг көлгнә төлә сольгддг хүв болн тосн-түлә хоршаҗ белдвидн. Ода федеральн болн муниципальн бүрдәцс хоорндк хаалһст 135 шишлң көлгн-күчн көдлхд белн бәәнә, тер мет Элст балһсна өөр-шидр – дәкәд 21 көлгн. Энд өдр сө уга коммунальн халхин болн хаалһин эдл-ахун көдлмшчнр көдлҗәнә. Хаалһс, тротуармуд цаснас цеврлҗәнә, элснә болн давсна холян олзлгдҗана. Котельнс болн ясврин бригадмуд бас белн бәәнә», - гиҗ Бату Хасиков ухан-тоолврарн хувалцв.

Тер мет техник бел кеснә тускар таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Виктор Джанжиев келҗ өгв: «Региональн хаалһсиг теткдг 8 организацд 88 зүсн-зүүл шишлң техник: КДМ, автогрейдермүд, цаснас цеврүлдг көлгн, бульдозермүд, юм ачдг көлгн бәәнә. Цуг техник цаснас цеврүлдг оборудованяр теткгдсмн. Эндр өдр Р-216 көлгн-күчнә федеральн хаалһин участкст 23 шишлң көлгн көдлҗәнә».