Әрәсән Президентин администрацин седвәрәр 2019 җиләс авн арт-резиденцс бүрдәлһнә төсв экләд күцәгдҗәнә. Шин сойлын талвң тогтагдх 14 региона тоод мана таңһч орв. Урдк цагт Б.Б.Городовиков балһсна өөр-шидр амрдг герт эн бүрдәгдх.

Одахн таңһчин үүдәгч баһчуд болн Москван экспертмүд орлцлтаһар төсвин презентац болв. Презентацин йовудт мөрн сард «Районнале. Дача Городовикова» гидг фестиваль болхин тускар зәңглв. Эн фестиваль шин арт-кластерт үүдәгч улсин ниицүлхмн.

Керг-үүлдврт «Утро» гидг архитектурн бюрон бүрдәч Ольга Рокаль орлцв. Эн «Лучшие пространства России» гидг мөрән болн Әрәсән архитектормудын Ниицәнә мөрән лауреат. Ольга Москван кесг төсвст архитектор болҗ орлцсмн. Энтн Голицынск боодгин көвән һазриг, Горькин паркин бәәдлиг ясруллһна, Фили болн Сокольники паркст зуни кинотеатрмуд бүрдәлһнә төсвст орлцсн болдг.

Җил хооран «Арт-резидения» гидг федеральн программд эн төсвин тускар түрүн болҗ ухан орв. Хальмгин команд эн программд шунҗ орлцв. Эн төсвин төлә арһ-чидлән һарһҗ үүлдҗ болхинь тиигхд медгдв. Эн төсвин нилчәр Хальмгин тускар әмтн олар соңсх, медх», - гиҗ Ольга тоолврарн хувалцв.

Төсвин бүрдәһәчнрин келсәр, ода дач эвдрәд нурҗана. Бүрдәһәчнр энд концертн зал, баһ зал, коворкинг, кафе болн ннаь чигн тоот кехәр зуралҗана. Тер мет Любовь Гурарий эн төсвин эксперт болв. Любовь Baldu Kids байрин керг-үүлдврмүд бүрдәлһнә бюрон эздүдин негнь болн креативн директор болна. Фестиваль эн ормин тускар оңданар ухалҗ, хамцу күцл өмнән тәвхд нилчән күргх. Эн эвдрҗәх, нурҗах ормиг ясрулх күцл тәвхмн. Эн дачд үүдәгч улс цуглрҗ, сул цаган хамдан давулҗ, ухан-тоолврарн болн зурасарн хувалцҗ чадх, эврәннь үүдәлтән олна оньгт тусхах арһта болхмн гиҗ Любовь Гурарий келв.

Тер мет төсвин презентацд арһлач Алдар Сарлов орлцв. Цуг улс хамцҗ, үүлдхлә сән болхмн гиҗ эн тоолҗана. «Мини үрн-садн Хальмгт өсҗ-босҗ, талдан һазрур нүүҗ һарлго энд бәәтхә гисн сана зүүҗәнәв. Тегәд чигн мини күүкд сән таалта балһснд бәәҗ, сул цаган тустаһар, соньн кевәр давултха гисн седклтәв», - гиҗ Александр Сарлов ухан-тоолвран медүлв.

Дарунь хойр хонгин эргцд болх семинарин йовудт орлцачнр Элстин уульнцст һарад, һазрин зура тогтаҗ, бәәрн әмтнә болн үүдәгч негдлтин санан-седклинь медҗ авх. Төсвин нилчәр орлцачнр кесг шин соньн болн туста тоот медҗ, шиңгәҗ авхмн. Мана таңһчд үүдәгч улс олн бәәнә, тегәд чигн эднд төсвс күцәлһнд, седвәрән, санан-седклән медүлҗ, ухан-тоолврарн хувалцҗ чадхин төлә талвңгуд тогталһнд һардвр дөң болх зөвтә гиҗ Хальмгин Толһач Бату Хасиков урднь темдглсн билә.