2020 җилин хулһн сарин 28-д мөр унад, саадгар халһна Хальмг Таңһчин федерац бүрдәгдв. Энүг Хоңһр Уладаев һардв. 2021 җилин туула сард Баһ Дөрвдә район бүрдснә 50 җилин өөнд нерәдҗ, турнир давулв. Тер мет лу сарин 13-д Элстд йовһар йовҗ, саадгар хадгин марһан болв.

Эн янзин спортар соньмсдг улс шидр мөр унад саадгар халһна таңһчин федерацин президент Хоңһр Уладаевин болн инструктор Сергей Адьяновин һардврт Сити чессин өөр дамшна.

Өдгә цагт моһа сарин 27-д болх таңһчин марһанд белдвр кеҗәнә. Энүнд 20 күн орлцхар зуралҗана. Марһанд орлцхар бәәх улс ода дамшҗана, тер мет кергтә инвентарь белдҗәнә.

Хөн сарин 29-30-д Элстин ипподромд «Кубок Победы» гидг цугәрәсән турнир бүрдәгдх. Орн-нутгин мергҗлттә, дамшлтта гисн спортсменмүд, нарт-делкән марһасин дииләчнр болн призермуд энүнд орлцхар таңһчур ирхмн. Мана таңһчд түрүн болҗ мөр унад, саадгар халһна тиим чинртә марһас бүрдәгдхмн. Эн хойр керг-үүлдвр саадгар халһна марһасин цугәрәсән литд орулгдв.

Әрәсән өмн үзгт мана таңһч саадгар халһна төв болҗ чадх гиҗ Хоңһр Уладаев иткҗәнә. Эннь Хальмгт туризм делгрүллһнд туслх чигн. Эн җил зүсн-зүүл үзмҗин һурвн марһа бүрдәхәр зуралҗана.

Орн-нутгин нүүрлгч спортсменмүдт таңһчур ирх үрвр кехмн. Эдн мастер-классмуд давулад, дамшлтарн хувалцх. Дәкәд болхла Элстд дамшлһ келһнә төлә хойр-һурвн бәәр секхәр зуралҗана, тер яһад гихлә эн зүсн спортар олн күн соньмсҗана.