Элстин цутхлңд паркин әңгиг арһлачин үүлдвр күцәлһнә төләд йилһҗ өгчәхин тускар давсн долан хонгт региональн СМИ-д зәңг һарв. ЭГС-ин депутатнрин йирин шиидврин учр-утхинь хүврүлҗ, худл зәңг тархаҗ, олн улсиг үүмүлв.

2020 җилин үкр сарин 26-д болсн ЭГС-ин дарани биш 16-ч сүүрин 3-ч шиидврәс иштә Номто Очировин нертә уульнцд һазрин участк коммерческ үүлдвр күцәлһнә төлә йилһҗ өггдв. СССР бәәсн цагас авн эн һазрт «Спутник» кафе бәәршлнә. Тегәд чигн кафен эзн цаасан һарһҗ авч чадхин төләд Генеральн зурад сольврмуд орулгдв. Цаһан Аав бумбин эргндк һазриг бас хулд-гүүлгәнә болн коммерческ объектсин төлә йилһҗ өгхин тускар нег статьян түүрвәч бичсмн. Эннь үнн биш болҗ һарв.

Урһа модд хадһллһн, энүнлә дегц региона әмтнә эрүл-менд харлһн энтн таңһчин болн хотл балһсна һардврин бас нег һоллгч кергнь мөн. Тегәд чигн ө-мод урһалһна кергт онц оньг тусхагдна. Урһа модд тәрлһнә болн ө-мод урһдг һазриг хог-богас цеврлһнә экологическ акцс бүрдәгднә. Келхд, давсн җилин үкр сард Элстд «Чини цевр Хальмг» («Твоя чистая Калмыкия») гидг таңһчин субботник давв. Эн керг-үүлдврт 1600 күн орлцв.