2020 җилд инжинирингин региональн цутхлң 45 арһлачиг дөңнв. Цутхлң туслмҗ күргснә нилчәр арһлачнр шин коронавирусн хальдврта гем түглһнә кемд производстван зогсалго, кеҗ һарһсн эдл-уушан болн эд-тавран хулдҗ, күцәҗәх керг-үүлән цааранднь делгрүлҗ чадв. Энүнә тускар таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Онц арһлач Надежда Канаева «Вайлдберриз» («Wildberries») нарт-делкән интернет-делгүриг эд-таврар теткнә. Арсар кесн түңгрцг, бүс болн нань чигн эд-тавринь әмтн таасҗ хулдҗ авна. Давсн җилд таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерствин медлд үүлддг учреждень Надежда Канаевад маркетингов туслмҗ, Әрәсән болн нарт-делкән рынкд шин зүсн эд-тавр хулдлһна туст туслмҗ күргв, хулд-гүүлгәнә болн эд-тавр хулдлһна туст кергтә цаас белдлһнд нөкд болв.

Энүнд туслмҗ күргснә тускар Надежда Канаева иигҗ келв: «Хальдврта гем түглһнә кемд арһлачнрин үүлдврт күнд-күчр тоот харһв. Тегәд чигн мел эн саамд цутхлң мадниг дөңнснь сән болв. Элстд мана мастерской үүлдҗәнә. Урднь мадн гертән юм уйдг биләвидн, тер юңгад гихлә мана уйсн эд-тавриг әмтн баһар хулдҗ авдг билә. Давсн җилд «Вайлдберриз» («Wildberries») интернет-делгүрлә залһлда бәрҗ экләд үүлдснә болн арһлачин үүлдвриг дөңнлһнә таңһчин цутхлңгин дөң авсна хөөн мадн производстван өөдлүлвидн. Логотип, дизайн, контент-зура, зар ухалҗ белдәд, маднд дөң болв. Терүнә хөөн мадн эврә кергән өргҗүлҗ делгрүлвидн». Эндр өдр арһлач авальтаһан хамдан мастерскойд көдлнә. Болв иргчдән эдн производстван улм өргҗүләд, эд-тавр икәр кеҗ һарһад, шин көдлмшч орм бүрдәхәр зуралҗана. Әмт нәәмәдләд, эдниг дасхад ик, у-өргн бәәрнд мастерской секх саната.