Мигмр өдр, лу сарин 16-д, 9 часин 20 минутын алднд Вологодск областин Устюженск районд Вологда-Тихвин – Р-216 көлгн-күчнә хаалһд ик аца зөөдг хойр көлгн харһлдҗ цокгдв. «Бачм дөңгин» эмчнр иртл Хальмгин җолач өңгрҗ одв гиҗ «Вологда Регион» зәңгллһнә агентств зәңглв.

«МАН» тамһта аца зөөдг көлгнә 56-та җолач Ленинградск областин талас йовҗ, сөрүд зөрүллтин хаалһд һарад, Хальмг Таңһчин бәәрн күн, 1963 җилд төрҗ һарсн залу күн залҗ йовсн «Скания» аца зөөдг көлгиг цокв. Ик гидгәр цокгдад, хойр көлгн хаалһин тал-талдан хаҗудк һазрт көлврәд унв.
Күнд шав авснас көлтә «Скания» көлгнә җолач дор ормдан әмнәсн хаһцв. Ярослав балһсна бәәрн күн, «МАН» көлгнә җолачд зеткртә йовдл учрсн ормднь медицинск дөң күргв, больницд энүг орулсн уга гиҗ «Вологда Регион» ИА зәңглв.