Хальмгин шатрин федерацин президентд таңһчин шин эв-арһ делгрүллһнә министр Алексей Этеев суңһгдв. Сүл хойр җилин эргцд энүг Эрдм Корнушкаев һардҗасмн.

Ода эн федерацин вице-президент болв. 2010 җиләс авн таңһчд шатр баһар нааддг болв гиҗ Эрдм Корнушкаев «Калмыкия» РИА-д келв. Тер юңгад гихлә шатр делгрүллһнә кергт мөңгн баһар йилһҗ өгдг болв. Шатрин федерацин президентин үүл дааҗасн кемд Корнушкаев бәәрн марһас бүрдәдг билә. Өдгә цагт тер кевәрн бичкдүд шатрар соньмсна. Таңһчин шатрин школ кесг электронн час хулдҗ авсмн. Энтн шатр наадлһнд йир кергтә юмн.

Таңһчин һардвр оньган өгчәхнь шатр делгрүллһнд сән нилчән күргхнь лавта. «Бату Сергеевич федерацд болн таңһчд шатр делгрүллһнә төрт оньган тусхаҗахнь намаг байрлулҗана. Тегәд чигн шатрин халхар сән хүврлтс учрхнь маһд уга», - гиҗ Эрдм Корнушкаев тоолврарн хувалцв.

Урднь Хальмг Таңһч шатрин хотл балһсн болҗ нерән туурулдг бәәсмн гиҗ туула сард таңһчин Толһач темдглсн билә. Болв сүл цагт таңһчин шатрин федерацд оньган өгдго бәәсмн. Эн бәәдлиг чиклх кергтә гиҗ таңһчин Толһач тоолҗана.

Ода таңһчин шин эв-арһ делгрүллһнә министр Алексей Этеев Хальмгин шатрин федерацин президент болв. Эн янзин спортыг шинәс сергәҗ, босхҗ делгрүлхин төлә арһ учрҗана. Спортсменмүд белдлһнә болн марһас бүрдәлһнә туст шин эв-арһ олзлҗ болхмн.

«Хальдврта гем түгҗәх кемд шатрин марһас онлайн кевәр бүрдәгднә. Тегәд чигн ода шатр өөдән чинртә шин эв-арһла залһлдата. Шатрин федерацин шин президент дамшлтан олзлҗ, региональн, тер мет Әрәсән чигн марһас бүрдәҗ чадх гиҗ санҗанав», - гиҗ Эрдм Корнушкаев тоолвран медүлв.

Таңһчин шатрин федерацин шинкән суңһгдсн президент Алексей Этеев федерацин үүлдврин һол зөрүллтин болн зурасин тускар келҗ өгв. Хальмгт шатрин заңшалмуд хадһлҗ, өргҗүлҗ, делгрүллһн энтн федерацин һол күсл. Цааранднь чигн олн дунд шатр тархах, тер тоод баһчудыг болн ах үйин улсиг чигн эн янзин спортар соньмсулх күсл тәвҗәнә. Тер мет уйн болн баһ наста шатрчнрин билгинь делгрүллһнд оньган тусхах саната, спортсменмүдин белдврин чинринь өөдлүлхәр бәәнә, шин эв-арһ олзлҗ, спортсменмүдиг белдхмн болн марһас бүрдәхмн.

Тер мет шатрин федерацин материальн-техническ көрңгнь шинҗлҗ, бүртклһ кехмн, спортсменмүдин белдвринь шинҗлхмн гиҗ федерацин шин президент келв.