Таңһчд үүлддг Әрәсән Федерацин Мөшклһнә комитет хуурмг ветеринарн цаас келһнә төлә 170 миңһ һар арслңга авлһ авсна керг-үүлин туст авлһ идсн дәкәд нег йовдл илдкв. Энүнә тускар ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә.

«Яшкульский» Әрәсән МВД-н МО-н бачм хәәврин үүлдврин материалмудар ул кеҗ, таңһчд үүлддг РФ-н Мөшклһнә комитет үүл татачнрин баг авлһ авсна дәкәд нег йовдл илдкв. Эн багд аһурсна гемәс саглуллһна Яшкулин станцин болн Хальмгин ветеринарийин заллтын дааврта көдләчнр орсмн.

Мөшклһнә тааврар, 2018 җилин така сарас авн 2020 җилин мөрн сарин 16 күртл аһурсна гемәс саглуллһна Яшкулин станцд болн Хальмгин ветеринарийин заллтд дааврта үүл дааҗасн улс хуурмг ветеринарн цаас белдҗ өгснә төләд Әәдрхнә мүҗин күүнәс 170250 арслңга авлһ авсмн. Авлһ өгсн күүг бәрҗ авв. Терүг бәрәнд бәрх шиидвр һарһхмн. Тер мет буру йовдлын цуг учринь илдкҗәнә. Уголовн керг-үүлин туст мөшклһнә керг-үүлдврмүд цааранднь күцәгдҗәнә.