«Калмыкия» РИА давсн долан хонгин эргцд таңһчд учрсн чинртә зәңг барлҗана:


Анджа Тачиев: «Цааранднь чигн эврәннь таңһчдан дөңгән күргхүв»

Анджа Тачиев таңһчин һазрин болн өлг-эдин хәрлцәнә министрин үүләсн һарчана. 2019 җилин мөчн сарин 3-д таңһчин Толһачин зәрлгәс иштә эн үүлд батлгдсн билә.

«Калмыкия» РИА-н зәңгч Анджа Тачиев көдлмшәсн сулдхҗасна учр-утхинь медҗ авв. «Мини өрк-бүллә залһлдата учр-утхар һазрин болн өлг-эдин хәрлцәнә министрин үүләсн һарчанав. Эн өөдән үүл дааҗ, үүлдврән күцәҗәсн цагин эргцд эврә кергән йилһән сәәнәр меддг команд тогтв. Министерствин көдләчнр энтн ни-негн өрк-бүл мет. Цааранднь чигн ниитәһәр, олзта-тустаһар көдлхнь маһд уга.

Би таңһчдан тусан күргхәр төрскн һазртан ирүв. Болв регионд көдлхд амр биш бәәҗ. Болв тәвсн күслән күцәвүв, тегәд седклм санамр. Министерствин көдлмшиг бүрдәҗ, ясрулҗ чадув. Көдлхд амр биш билә. Болв Хальмгин команд арһ-чидлән һарһҗ, әмтнә бәәдл-җирһл ясрулхар цугинь кеҗ шунҗана. РФ-н Правительствин Ахлач Михаил Мишустин таңһчд ирҗ, Хальмгин төлә йир нәрн болн чинртә төрмүд экләд хаһлхднь нилчән күргв. Таңһчин Толһач Бату Хасиковин һардврт ухалҗ белдсн төсвсиг болн зурасиг федеральн цутхлң дөңнв.

Нег команд көдлснд таңһчин Толһач Бату Хасиковд, правительствин Ахлач Юрий Зайцевд, правительствин Ахлачин дарук Очир Шургучеевд ханлтан өргҗәнәв. Нанд иткҗ, дааврта үүлд орулҗ көдлхдм арһ өгснднь Бату Сергеевичд онц ханлт өргхәр бәәнәв. Министерствд эврә кергән сәәнәр меддг улс бәәнә. Тегәд чигн цааранднь чигн тер кевәрн көдлмш саалтг угаһар күцәгдх. Ода деерән шин көдлмшин тускар ухалҗахшв. Болв Москваһур хәрү ирәд бәәхләрн, таңһчдан цааранднь чигн дөңгән күргх санатав.


Нег һазра улс Москвад Цаһан Сарин байр темдглв

Лу сарин 13-д «Джунгария» гидг хальмгудын негдлт Москва балһснд бәәдг нег һазра улсин төлә Цаһан Сарин байрт нерәдгдсн концерт бүрдәв. Хальдврта гем түглһнә кем эклснәс нааран нег һазра улс түрүн болҗ олар хурв. Эдн хамдан цуглрҗ, эврә келн-улсин билг-эрдмәр соньмсҗ, төрскн һазр-усан тодлв.

Керг-үүлдврин бүрдәһәчнрин темдглсәр, саглуллһна некврмүд күцәҗ, залын зуг 30 процент аһуһинь эзлв. Тер бийнь әмтн келн-улсин байран шуугатаһар, сергмҗтәһәр темдглв. 2006 җиләс авн Москвад бәәдг хальмгудын негдлт җил болһн керг-үүлдврмүд бүрдәҗ, нег һазра улсиг хамцулна. «Эн җилд Цаһан Сарин концерт ончта, өвәрц болв, тер юңгад гихлә зуг баахн артистнр билг-эрдмән һарһв. Баһчудт Москвад билгән үзүлҗ, нег һазра улсан байрлулх арһ учрв», - гиҗ Убуш Даржинов темдглв. Байрин йовудт таңһчин олна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцдг төләднь Убуш Даржиновд болн Адьян Эрктнд Хальмгин Толһачин Ханлтын бичгүд бәрүлҗ өгв.

Керг-үүлдврт орн-нутгин Государственн Хүүвин депутат Батор Адучиев болн таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев орлцв. Элстд болн Москвад чигн бәәдг баһ наста билгтнр: Санал Мукаев, Эльгена Церенова, Баина Лиджи-Горяева, Данара Манджикова, Джиргала Босхомджиева болн «Бумбин орн» ансамбль коцертд орлцҗ, билг-эрдмән һарһҗ, әмтнд сергмҗ үүдәҗ, байр белглв.


Лосанг Стандзин гевш 65 настадан сәәһән хәәв

Өцклдүр «Бурхн Багшин Алтн сүм» Цутхлң хурлын ах багш, шар шаҗна номин доктор, Лосанг Стандзин гевш 65 настадан сәәһән хәәв. Бурхн-шаҗнд сүзглдг улс болн таңһчин әмтн энүг Джампа гевш гиҗ нерәддг билә.

Джампа гевш 1956 җилд Ладакхд, Занскар гидг һазрт төрсмн. Тенд бәәрн хурлд ном эклҗ дасла. Тавн җил давад, 1973 җилд гевш-ла Энткгин өмн үзг тал, Дрепунг Гоманг хурлд одҗ, цааранднь бурхна-шаҗна номин сурһуль сурв.

1994 җилд Дрепунг Гоманг хурлын ах багшин сурврар Джампа гевш Хальмгт ирҗ, шар шаҗна номиг шинәс сергәҗ делгрүллһнд тәвцән орулв. «Геден Шеддуб Чой Корлинг» хурл тосхсна хөөн гевш шевнрт болн гелңгүдт ном дасхдг болв.

27 җилин эргцд Джампа гевш Бурхн Багшин номин цәәлһвр өгч, шар шаҗиг делгрүлҗ, әрүн үүл күцәҗ йовсмн. Джампа гевш сән хүвлһән олхин төләд мадн зальврхвидн.


Хальмгт «Цифровые кочевники» гидг арт-резиденц бүрдәгдх

Әрәсән Президентин администрацин седвәрәр 2019 җиләс авн арт-резиденцс бүрдәлһнә төсв экләд күцәгдҗәнә. Шин сойлын талвң тогтагдх 14 региона тоод мана таңһч орв. Урдк цагт Б.Б.Городовиков балһсна өөр-шидр амрдг герт эн бүрдәгдх.

Одахн таңһчин үүдәгч баһчуд болн Москван экспертмүд орлцлтаһар төсвин презентац болв. Презентацин йовудт мөрн сард «Районнале. Дача Городовикова» гидг фестиваль болхин тускар зәңглв. Эн фестиваль шин арт-кластерт үүдәгч улсин ниицүлхмн.

Керг-үүлдврт «Утро» гидг архитектурн бюрон бүрдәч Ольга Рокаль орлцв. Эн «Лучшие пространства России» гидг мөрән болн Әрәсән архитектормудын Ниицәнә мөрән лауреат. Ольга Москван кесг төсвст архитектор болҗ орлцсмн. Энтн Голицынск боодгин көвән һазриг, Горькин паркин бәәдлиг ясруллһна, Фили болн Сокольники паркст зуни кинотеатрмуд бүрдәлһнә төсвст орлцсн болдг.

Җил хооран «Арт-резидения» гидг федеральн программд эн төсвин тускар түрүн болҗ ухан орв. Хальмгин команд эн программд шунҗ орлцв. Эн төсвин төлә арһ-чидлән һарһҗ үүлдҗ болхинь тиигхд медгдв. Эн төсвин нилчәр Хальмгин тускар әмтн олар соңсх, медх», - гиҗ Ольга тоолврарн хувалцв.

Төсвин бүрдәһәчнрин келсәр, ода дач эвдрәд нурҗана. Бүрдәһәчнр энд концертн зал, баһ зал, коворкинг, кафе болн ннаь чигн тоот кехәр зуралҗана. Тер мет Любовь Гурарий эн төсвин эксперт болв. Любовь Baldu Kids байрин керг-үүлдврмүд бүрдәлһнә бюрон эздүдин негнь болн креативн директор болна. Фестиваль эн ормин тускар оңданар ухалҗ, хамцу күцл өмнән тәвхд нилчән күргх. Эн эвдрҗәх, нурҗах ормиг ясрулх күцл тәвхмн. Эн дачд үүдәгч улс цуглрҗ, сул цаган хамдан давулҗ, ухан-тоолврарн болн зурасарн хувалцҗ чадх, эврәннь үүдәлтән олна оньгт тусхах арһта болхмн гиҗ Любовь Гурарий келв.

Тер мет төсвин презентацд арһлач Алдар Сарлов орлцв. Цуг улс хамцҗ, үүлдхлә сән болхмн гиҗ эн тоолҗана. «Мини үрн-садн Хальмгт өсҗ-босҗ, талдан һазрур нүүҗ һарлго энд бәәтхә гисн сана зүүҗәнәв. Тегәд чигн мини күүкд сән таалта балһснд бәәҗ, сул цаган тустаһар, соньн кевәр давултха гисн седклтәв», - гиҗ Александр Сарлов ухан-тоолвран медүлв.

Дарунь хойр хонгин эргцд болх семинарин йовудт орлцачнр Элстин уульнцст һарад, һазрин зура тогтаҗ, бәәрн әмтнә болн үүдәгч негдлтин санан-седклинь медҗ авх. Төсвин нилчәр орлцачнр кесг шин соньн болн туста тоот медҗ, шиңгәҗ авхмн. Мана таңһчд үүдәгч улс олн бәәнә, тегәд чигн эднд төсвс күцәлһнд, седвәрән, санан-седклән медүлҗ, ухан-тоолврарн хувалцҗ чадхин төлә талвңгуд тогталһнд һардвр дөң болх зөвтә гиҗ Хальмгин Толһач Бату Хасиков урднь темдглсн билә.


Алексей Этеев Хальмгин шатрин федерацин президент болв

Хальмгин шатрин федерацин президентд таңһчин шин эв-арһ делгрүллһнә министр Алексей Этеев суңһгдв. Сүл хойр җилин эргцд энүг Эрдм Корнушкаев һардҗасмн.

Ода эн федерацин вице-президент болв. 2010 җиләс авн таңһчд шатр баһар нааддг болв гиҗ Эрдм Корнушкаев «Калмыкия» РИА-д келв. Тер юңгад гихлә шатр делгрүллһнә кергт мөңгн баһар йилһҗ өгдг болв. Шатрин федерацин президентин үүл дааҗасн кемд Корнушкаев бәәрн марһас бүрдәдг билә. Өдгә цагт тер кевәрн бичкдүд шатрар соньмсна. Таңһчин шатрин школ кесг электронн час хулдҗ авсмн. Энтн шатр наадлһнд йир кергтә юмн.

Таңһчин һардвр оньган өгчәхнь шатр делгрүллһнд сән нилчән күргхнь лавта. «Бату Сергеевич федерацд болн таңһчд шатр делгрүллһнә төрт оньган тусхаҗахнь намаг байрлулҗана. Тегәд чигн шатрин халхар сән хүврлтс учрхнь маһд уга», - гиҗ Эрдм Корнушкаев тоолврарн хувалцв.

Урднь Хальмг Таңһч шатрин хотл балһсн болҗ нерән туурулдг бәәсмн гиҗ туула сард таңһчин Толһач темдглсн билә. Болв сүл цагт таңһчин шатрин федерацд оньган өгдго бәәсмн. Эн бәәдлиг чиклх кергтә гиҗ таңһчин Толһач тоолҗана.

Ода таңһчин шин эв-арһ делгрүллһнә министр Алексей Этеев Хальмгин шатрин федерацин президент болв. Эн янзин спортыг шинәс сергәҗ, босхҗ делгрүлхин төлә арһ учрҗана. Спортсменмүд белдлһнә болн марһас бүрдәлһнә туст шин эв-арһ олзлҗ болхмн.

«Хальдврта гем түгҗәх кемд шатрин марһас онлайн кевәр бүрдәгднә. Тегәд чигн ода шатр өөдән чинртә шин эв-арһла залһлдата. Шатрин федерацин шин президент дамшлтан олзлҗ, региональн, тер мет Әрәсән чигн марһас бүрдәҗ чадх гиҗ санҗанав», - гиҗ Эрдм Корнушкаев тоолвран медүлв.

Таңһчин шатрин федерацин шинкән суңһгдсн президент Алексей Этеев федерацин үүлдврин һол зөрүллтин болн зурасин тускар келҗ өгв. Хальмгт шатрин заңшалмуд хадһлҗ, өргҗүлҗ, делгрүллһн энтн федерацин һол күсл. Цааранднь чигн олн дунд шатр тархах, тер тоод баһчудыг болн ах үйин улсиг чигн эн янзин спортар соньмсулх күсл тәвҗәнә. Тер мет уйн болн баһ наста шатрчнрин билгинь делгрүллһнд оньган тусхах саната, спортсменмүдин белдврин чинринь өөдлүлхәр бәәнә, шин эв-арһ олзлҗ, спортсменмүдиг белдхмн болн марһас бүрдәхмн.

Тер мет шатрин федерацин материальн-техническ көрңгнь шинҗлҗ, бүртклһ кехмн, спортсменмүдин белдвринь шинҗлхмн гиҗ федерацин шин президент келв.