Элстин организацсин, учрежденьсин болн предприятьмүдин вывескс хойр государственн келәр бичәтә болхмн.
 
Өцклдүр болсн Элст балһсна Хургин сүүрин йовудт тиим шиидвр һарһв. Эн туст ирлцңгү сольврмуд Элст балһсиг ясруллһна Зокалмудт орулгдхмн. Государственн келнә туск закаг күцәлһнә төрмүдт нерәдгдсн селвлцәнә ашар тиим шиидвр һарһв. Селвлцәнд орлцачнр туслмҗ күрглһнә болн коммерческ үүлдврин халхд государственн кел олзллһна туск закана 18-20-ч статьяс күцәлһнә туск төрәр тодрха күүндвр кев. Эннь государственн кел олзлҗ, вывеск, афиш, зар болн нань чигн нүдәрн үзҗ, умшҗ болх зәңгллһиг кеҗ белдлһн. Балһсна толһач – ЭГС-ин ахлач Николай Орзаевин темдглсәр, таңһчин хойр государственн кел әдл кевәр олзлгдх зөвтә. Организацсин, учрежденьсин, делгүрмүдин болн туслмҗ күргдг нань чигн объектсин вывескс хальмг болн орс келәр бичәтә болх зөвтә, дәкәд болхла әдл өңг-зүсәр, кев-янзар бичгдх зөвтә.
 
«Мана таңһчд государственн келнә туск закан 2014 җиләс авн батлгдсн бәәнә, болн терүг күцц кевәр күцәҗәхш. Тиим йовдлын туст дала учр зааҗ болхмн. Үлгүрләд заахла, келнә туск зака күцәдго болхла, эн туст дааврла харһулхш, Ода энүг чиклүлхин төлә Элст балһсиг ясруллһна Зокалмудт сольврмуд орулхар белдҗәнәвидн. Төрскн келнә нарт-делкән Өдрин өмн өргнд тиим шиидвр авснь орта гиҗ сангдна. Бичкн кергәс экләд, хальмг кел хадһлҗ делгрүллһнә туст көдлмшән цааранднь давулҗ, улм шунмһадулхмн», - гиҗ ЭГС-ин ахлач Николай Орзаев келв.