Таңһчин Толһач Бату Хасиков спортивн федерацсин көдлмшиг шинрүлх седвәр татв. Энүнә седвәриг дөңнҗ, таңһчин Толһачин администрацин һардач Чингис Бериков болн Хальмгин шин эв-арһ делгрүллһнә министр Алексей Этеев нег янзин спорт делгрүлхәр шиидв.
 
Регионд спортын халхар цуг эв-арһс күцц кевәр олзлгдҗахш гиҗ Бату Хасиков тоолҗана. Тер юңгад гихлә ик зуудан федерацс тогтурта болн дигтә-тагта кевәр көдлмшән кеҗәхш. Дәкәд болхла федерацсин һардачнр тогтсн бәәдлиг хүврүллго, көдлмшән ясрулхар шунҗахш. Энүнә тускар Бату Хасиков эврә инстаграмд иигәд бичҗ: «Мана таңһчд спортын халхар ик эв-арһ бәәнә, терүгән күцц кевәр олзлҗ, өргҗүлх кергтә. Улм ик спортивн күцәмҗд күрч болхмн. Хальмгин цуг янзин спортын халхар олзта-тустаһар залдг кадрмудыг орлцулдго биләвидн.
Спортивн федерац болһна төлә залврин систем тогтахвидн. Эннь таңһчин спорт делгрүллһнә кергт туслх гиҗ иткҗәнәв», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв.
 
Бату Хасиков спортивн федерацсин залврин шин систем тогталһна туск седвәр татв. Энүнә седвәриг таңһчин Толһачин администрацин һардач Чингис Бериков болн Хальмгин шин эв-арһ делгрүллһнә министр Алексей Этеев дөңнв. Чингис Бериков давсн җилин бар сард тогтсн мөр унад, саадгар халһна Федерацин попечительск Хүүвиг һардх санаһан медүлв. Алексей Этеев болхла таңһчин шатрин Федерацин президент болв. Эдн эн зүсн спортыг делгрүллһнә кергт тәвцән орулхар бәәнә.