Лу сарин 23-д Элстд, «Мөңк һал» гидг бумблвд, «Баатрмудын санлынь харсхмн» гидг Цугәрәсән акц болв. Энүнд Хальмгин Толһач Бату Хасиков, таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, таңһчин, Элст балһсна, зөв-йос харлһна халхин һардачнр, олна болн баһчудын ниицәсин элчнр орлцв.

«Эндр бидн залу-зөрмгин болн Төрскндән итклтә болдгин байр – Төрскән харсачин Өдр темдглҗәнәвидн. Мадн мана өвкнрин, ветеранмудын туурмҗинь тодлнавидн, орн-нутган

харсҗ, олн әмтнә төлә төвкнүн, әәмшг уга бәәдл теткҗ, үнн-чик седклтәһәр церглҗ йовх залу улст ханлтан өргҗәнәвидн», - гиҗ таңһчин Толһач келв.

«Өдгә цагт залу күн эс гиҗ күүкд күн, йилһл уга, ямаран чигн наста болн эрдмтә күн «Төрскән харсач» гидг үгин учр- утхла ирлцнә. Мана эмчнр – залу улс болн күүкд улс әмтиг хальдврта гемәс гетлүлҗ, олн улсин әминь харҗ, йоста харсачнр болҗана», - гиҗ эн темдглв.

«Мадн ветеранмудт болн Төрскән харсҗ, әмән өгсн дәәчнрт ханлтта седклән медүлҗәнәвидн. Эднә туурмҗта йовдл маднд үлгүр-үзмҗ болҗ, төрскн орн-нутгтан итклтә боллдг сурһмҗ өгнә. Эднә заңшалыг мадн хадһлҗ, дорас өсҗ-босҗ йовх үйнрт цааранднь күргҗ медүлхәр зүткҗәнәвидн. Мана баһчуд төрскнч седклтә мөн. «Юнармия» олна җисәнә зергләнд 6000 һар уйн наста көвүд болн күүкд орсн бәәнә, тер мет волонтермудын то өсҗәнә. Харсачнр, тадниг байрла йөрәҗәнәв!» - гиҗ региона һардач келв.

Таңһчин правительствин барин цергллтин зәңглсәр, Төрскән харсачин Өдрт нерәдгдсн керг-үүлдврт Хальмгин военком Алексей Сарангов, Цугәрәсән цергә-патриотическ ниицәнә КРО-н ахлач Константин Кирпилев, «Диилврин волонтермуд» Цугәрәсән цергә-патриотическ ниицәнә КРО-н зүүцүләч Олег Баянов, «Юнармия» җисәнә орлцач Роман Хокшанов үг келв. Әмән әрвллго Төрскән харсҗ, эвин, тогтун бәәдл тетксн ах үйин улсин туск санл әрүн кевәр хадһлҗ, эднә тускар баһчудт күргҗ медүлҗ, ах үйин улсин заңшал бәрҗ, дорас өсҗ-босҗ йовх уйн наста көвүд-күүкдт сурһмҗ өгх кергтә гив. Дембрлттә керг-үүлдврин чилгчәр акцд орлцачнр Төрскән харсҗ, әмән өгсн дәәчнрин санлынь күндлҗ, агчмин зуур тагчг бәәв, дарунь бумблвд гүрмр цецгүд тәвв.