Мал үвлзлһнә йовудын болн төл авлһна кемд белдвр кеҗәхин тускар таңһчин селәнә эдл-ахун министерствд келҗ өгв.

Давсн җил удан цагт хур-чиг уга, һаң халун бәәдл тогтсн учрар кеер идг уга болсмн. Тегәд чигн мал үвлзлһнә кем күнд таалд давҗана гиҗ барин цергллт зәңглв. Эн долан хонгт цасн икәр орв. Тегәд чигн Сарпинск, Баһ Дөрвдә болн

Октябрьск райодас нань талдан райодын һазрт малыг кеерәгшән һарһлго, хашад бәрҗәнә. Тер учрар немр өвсн, шүрүн хот эдлврт һарчана. «Хонгтан шүрүн хот икәр өгдг болв. РМО- син АПК делгрүллһнә әңгүдин то-дигәр, эндр өдр таңһчин олн зүсн янзин эдл-ахуст 215,5 миңһ һар тонн шүрүн хот болн 27 миңһ шаху тонн шимтә хот бәәнә. Селәнә эдл-ахус шүрүн хотар 54 процентд болн шимтә хотар 50 процентд теткгдсмн.

Малын хот күртҗәхш. Үвлзлһнә кем төгстл 187 миңһ шаху тонн шүрүн хот болн 17 миңһн тонн шимтә хот кергтә болҗана. Өдгә цагт таңһчин фермермүд эврә мөңгәр, тер мет давсн җилин чилгчәр шаң йилһҗ өгсн демин мөңгәр малын төлә хот хулдҗ авчана. Таңһчд болн таңһчин меҗә һазрт чигн малын хот хулдҗ авч белдҗәнә. Келхд, Городовиковск, Яшалтинск болн Сарпинск райодт шимтә хот хулдҗана. Тер мет Ростовск, Волгоградск, Астраханск, Рязанск, Воронежск,

Саратовск областьмудт, Татарстан болн Башкорстан Республикүдт болн нань чигн һазрт малын хот хулдҗ авч белдҗәнә.

Мал үвлзлһн төгсснә хөөн төл авлһна кем эклх. Эрүл-дорул төл авхин төләд нәәднр малд чинән-чидл орулхар хотынь ясчана. Эн җил таңһчд селәнә эдл-ахуст 258 миңһн үкр туһлх болн 900 һар хөн хурһлх гиҗ күләҗәнә. Эдл-ахуст малас төл авлһна кемд белдвр экләд кеҗәнә. Хаша-хаацан ясҗ, төлин төлә бәәр кеҗәнә, малын хот болн эм белдҗәнә. Малас төл авлһна кемд көдлх улсиг көдлмшт авчана.