Таңһчин Толһач Бату Хасиков Бурять Республикд көдлҗ, шин коронавирусн хальдврта гемтә улсиг эмнлһнә туст дамшлтарн хувалцсн медицинск мергҗлчнрлә харһв.

Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин ах эпидемиолог Оксана Курдюкова, реаниматолог-анестезиолог Данил Убушиев, инфекционист Алексей Бадмахалгаев болн медсестра - анестезиолог Оксана Зубенко Бурять Республикд һурвн долан хонгт бәәһәд хәрү таңһчдан ирв. Эдн ах-дүүһин республикд хальдврта гемтә улсиг эмндг госпитальмудт көдлҗ, Бурятин эмчнрла дамшлтарн хувалцв.

Харһлтын йовудт Бату Хасиков седклән өгч көдлмшән күцәдг төләднь эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтан өргҗ, эднд Ханлтын бичгүд бәрүлҗ өгв. «Коронавирусн өвчәс гетлүллһнә кергт тәвцән орулҗах төләд таднд ик ханлтан өргҗәнәв. Төрскән харсачин Өдр өмн өргнд эн харһлт болҗахнь орта. Тер юңгад гихлә тадн әәмшгәс әәлго һал маңнад йовҗ, хальдврта гемәс әмтиг гетлүлҗ, олн улсин әминь аврнат. Җил һар мадн ээм-ээәмән түшлдҗ, әмтиг харсҗ авхар, әмтн эрүл- дорул бәәхин төлә цугинь кехәр шунҗанавидн. Нег үлү тана седвәриг, тана цаһан седклиг темдглхәр бәәнәв. Буртять Республикин Толһач Алексей Цыденов нанд ханлтан өргв. Тадн әмтиг хальдврта гемәс хөрлһнә кергт ик тәвцән орулвт. Эврә кергән йилһән сәәнәр, өөдән чинртәһәр күцәсн болдг. Эннь ик бахмҗта йовдл мөн», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.

Хальмгин эрүл-менд харлһна министерствин ах эпидемиолог Оксана Курдюкова Бурятин 15 медицинск учрежденьд одҗ, коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә кергиг бүрдәлһнә туст сүв-селвгүд өгч, дөң болв. Тер мет хальмг эмчнрин көдлмшиг болн дөңгиг Бурятин һардвр өөдәнәр үнлв. Бурятин правительствд эднд республикин Толһач Алексей Цыденовин Ханлтын бичгүд дембрлттә бәәдлд бәрүлҗ өгв.