Лаганя РМО-н АПК делгрүллһнә Заллтын ах мергҗлч Сангаджи Очиров болн Лаганя РМО-н депутат Андрей Башанкаев дәкнәс көдлмшч кергәр малын хошмуд төгәлҗ, үвлзлһнә кем яһҗ давҗахиг шинҗлв.

Энүнә тускар района барин цергллт зәңглв. «Цуг фермермүдлә, нег үлү күнд таалд давҗах үвлзлһнә кемд, залһлда бәрҗ үүлдлһн энтн ик чинр зүүҗәнә», - гиҗ Очиров болн Башанкаев келв. Һаза киитн болҗах, цасн икәр орҗах, чаңһ салькн үләҗәх бәәдл бәәрн малчнрт харш болҗана. Урднь иим күнд таалд үвлзлһн давсиг тодлхшв гиҗ дамшлтта хөөч Омар тоолврарн хувалцна.

Киитн өдрмүдт малыг кеерәгшән тууһад һарһлго, хашад бәрнә. Тиигхлә өвсн, шүрүн хот икәр эдлгднә. Фермер болһнд гилтә малын хот чилҗәнә. Өвс , шүрүн хот хулдҗадг эдл-ахус кемҗәһәрн дала хот хулдх саната. Болв малчнр тиим икәр шүрүн хот авч чадҗахш. Һаң халунас һарутсн фермермүдт шаң демин мөң өгсмн. Эннь ик гидгәр туслв, зуг малын хот өдр ирвәс мел үнтәрәд бәәнә. Ода фермермүд хавр ирхинь тесҗ ядад күләҗәнә. Җилин дулан кем экләд, ноһан урһхла, малчнрт амр болхмн. Эн үвләр цасн икәр орв, тегәд чигн өвсн элвгәр урһҗ, һазрин идг сән болх гиҗ цуһар нәәлҗәнә.

 Лаганя района администрацин барин цергллтин зәңглсәр, АПК делгрүллһнә Заллтын көдләчнр болн депутатнр малчнрла залһлда бәрҗ, арһ-чидләрн дөң болна. Шаңһас дем авсн фермермүд күнд-күчр тоотла харһсмн. Тер юңгад гихлә мөңг олзлсна тооца өгх кергтә. Тооца өгхлә, малын шүрүн хот, өвс хулдҗ авсиг иткүлҗәх цаас үзүлх кергтә. Саалтг угаһар малын шүрүн хот хулдҗ авч болхмн. Болв күн болһн хулдҗах тускар цаас өгхәр седхш. Тегәд Лаганя районд АПК делгрүллһнә Заллтын мергҗлчнр болн депутатнр эн төриг хаһлхд нөкд болв. Өвс болн шүрүн хот хулдҗах тускар иткүлҗәх цаас өгдг эдл-ахус эдн олҗ авв. Көдлмшч баг талдан чигн малын хошмудт күрч, үвлзлһнә йовудыг шинҗлхмн гиҗ района администрацд темдглв.