Таңһчин хотл балһснд йир киитн, 20 градус киитн болв. Гисметеон то-дигәр, эндр Элстд аһарин кемҗән өдрәр -18 градус, болв -27 градус болҗ медгднә. Сөөһәр -22 градус болх. «Калмыкия» РИА-н зәңгч балһсна уульнцар йовсн әмтнд сурвр өгч, теңгрин бәәдлин тускар эднә тоолвринь медҗ авв.

«Йоста үвл болҗана. Дегд киитн болад, һаза йовхларн даарнав. Шулуһар хавр эклхлә яһна», - гиҗ Элстин бәәрн күүкд күн келнә. Талдан күүкд күн теңгрин бәәдл җигтә сәәхн гиҗ тоолҗана. Кесгәс нааран иим үвл болад уга. Көдлмшәсн гертән ирчкәд, тер дарунь бийән дулан көнҗләр хучад, имбирн цә уух дурн күрнә. Болв тер бийнь цаста уульнцар йовсн кемд һаза җигтә сәәхн, өврмҗтә болҗ медгднә. Улан халхта бичкдүд инәҗ, ниргҗ, шуугҗ, эрг деерәс цанар дошҗана, өрүн болһн залу улс көлгнәннь терзинь цокҗ, цаснас цеврлнә, баян татдг залу күн тер кевтән ду дуулна гиҗ баахн күүкн келнә.

«Би урдаснь, үкр сард, көлгн-күчән техническ халхар киитн кемд белдүв. Тегәд чигн киитн мини көлгнд харшлтан күргшго. Болв көдлмштән нег час эртәр һарх кергтә болна. Тер юңгад гихлә, көлгән удан цагт дулатхх кергтә», - гиҗ баахн залу ухан-тоолврарн маднла хувалцв. Давсн долан хонгт МЧС-ин цергллт теңгрин бәәдл муурх гиҗ зәңглсн билә. Хальмг Таңһчд лу сарин 22-т болн 23-д зәрм ормар цасн орх, шуурһн шуурх, барун үзгин салькна күчн 18 м/с чаңһрх, цасн орсн болн шуурһн шуурсн кемд һаза мууһар үзгдхмн, 1-2 дуунад үзгдх. Хаалһст цасн хурхмн. Лу сарин 24-д болн 25-д аһарин кемҗән -18… -23 градус күрх.