Үстин района прокуратур авлһ авсн полицин хойр көдләчин туст бүтәсн уголовн керг-үүләр государственн гемшәлһиг зөвтә гиҗ тоолв. Тер мет авлһ авлһнд нөкд болсн бәәрн күүг бас гемшәв. Энүнә тускар Хальмгин прокуратур зәңглв.

2020 җилин мөрн сарин нег шинд 17 часин алднд дотр-дунд кергүдин халхин хойр көдләч эврәннь көдлмшән күцәҗ йовҗ, «Р-22 Каспий» федеральн көлгн-күчнә хаалһд көлгән зогсачкад, нег залуг әәлһәд, авлһ авсмн. Тер күн 10 миңһн арслң ил мөңгәр өгсмн, дәкәд 30 миңһн арслң теднә таньл күүнә картд илгәсн болдг. Тегәд согтуһар көлг залҗ йовсн күүг административн дааврла эс харһулсмн. Зуг эн күн эдн үүл татсн йовдлын тускар зөв-йос харлһна органмудт эрлһ орулх гиҗ саглад, энүг бүс бүслго көлг залҗ йовҗ гиһәд 1 миңһн арслңга ял өгх бәрмт цаас бичсн болдг.

Үстин района зарһ уголовн керг-үүл хәләгдснә ашар полицин көдләчнрин туст гемшәлһнә шиидвр һарһв. Полицин нег көдләчиг 8 җилдән түүрмд бәәлһнә Полицин көдләчнриг засгла харһулв Үстин района прокуратур авлһ авсн полицин хойр көдләчин туст бүтәсн уголовн керг-үүләр государственн гемшәлһиг зөвтә гиҗ тоолв. Тер мет авлһ авлһнд нөкд болсн бәәрн күүг бас гемшәв. Энүнә тускар Хальмгин прокуратур зәңглв. 2020 җилин мөрн сарин нег шинд 17 часин алднд дотр-дунд кергүдин халхин хойр көдләч эврәннь көдлмшән күцәҗ йовҗ, «Р-22 Каспий» федеральн көлгн-күчнә хаалһд көлгән зогсачкад, нег залуг әәлһәд, авлһ авсмн. Тер күн 10 миңһн арслң ил мөңгәр өгсмн, дәкәд 30 миңһн арслң теднә таньл күүнә картд илгәсн болдг. Тегәд согтуһар көлг залҗ йовсн күүг административн дааврла эс харһулсмн. Зуг эн күн эдн үүл татсн йовдлын тускар зөв-йос харлһна органмудт эрлһ орулх гиҗ саглад, энүг бүс бүслго көлг залҗ йовҗ гиһәд 1 миңһн арслңга ял өгх бәрмт цаас бичсн болдг. Үстин района зарһ уголовн керг-үүл хәләгдснә ашар полицин көдләчнрин туст гемшәлһнә шиидвр һарһв. Полицин нег көдләчиг 8 җилдән түүрмд бәәлһнә засгла харһулв, наадкнь 4 җилд 1 сард бәрәнд бәәх. Дәкәд болхла эднә негнь тавн җилдән йосна халхар үүл даах зөв уга болв, наадкнь – 4 җилдән, бас эдниг шишлң цоласнь хаһцулв. Тер мет авлһ авлһнд нөкд болсн бәәрн күүг 150 миңһн арслңга ялд унһав. Зарһин шиидвр ода деерән закана үүлдврт орад уга.