2021 җилд Әрәсәд һазр көдәрлһиг хөрлһнә Цутхлң бүрдәгдх. Лу сарин 2-т Әрәсән правительствин Ахлач Михаил Мишустин Хальмгт көдлмшч кергәр ирлһнә ашар ирлцңгү даалһвр өгв.

РФ-селәнә эдл-ахун министр Дмитрий Патрушев, РФ-н йиртмҗин көрңгин болн экологин министр Александр Козлов Әрәсән номин академьлә хамцу үүлдҗ, һазр көдәрлһиг хөрлһнә Цутхлң тогталһна туст селвг өгх зөвтә. Тер мет үүлдҗәх номин-шинҗллтин организацсин ул деер иим цутхлңгуд бүрдәҗ болхмн гисн тоолврта. 2021 җилин һаха сарин нег шин күртл селвг орулх болзг темдглсмн.

Хальмгт ирсн кемд Мишустин Элстд федеральн правительствин гешүд болн региональн йосна элчнр орлцлтаһар көдлмшч селвлцә һардҗ давулсн билә. Терүнд хальмг фермермүд һазр көдәрлһнә төр босхсн билә. РФ-нйиртмҗин көрңгин болн экологин министерствин зәңглсәр, Әрәсәд 100 сай шаху гектар аһу һазр көдәрҗ, һазрин көрснә чинринь муурчана. Иим һазрт орн-нутгин әмтнә өрәлнь гилтә бәәнә, 70 процент шаху селәнә эдл-ахун эдл-ууш кеҗ һарһна. РФ-н 33 субъектд һазр көдәрҗәхнь темдглҗәнә. Келхд, Хальмгт 3,2 сай гектар аһуд һазрин көрсн эвдрҗәнә, Волгоградск мүҗд - 2,2 сай гектарт. Көдәрҗәх һазрин аһунь цаг ирвәс икдәд йовна. Өдгә цагт көдәрлһн Краснодарск болн Ставропольск краймудын, Ростовск областин селәнә эдл-ахун халхд харшлтан күргх әәмшг учрҗана. Һазр көдәрлһн экологическ хорлтан күргсн деерән регионмудын экономикд болн демографьд харшлт болҗана. Тер юңгад гихлә энүнәс көлтә көдлмш уга болад, әмтн талдан һазр тал нүүҗ һарна. Һазр көдәрлһиг хөрхин төләд ус эдлһнә болн мал өсклһнә халхар чаңһ бүртклһ кегдх зөвтә. Хур-чиг хая нег ордг, һаң халун болдг Хальмгт һазрин көрс эвдрлһиг төрүц уурулҗ болшго, болв тер бийнь һазр көдәрлһиг баһрулҗ болхмн.