Хальмгин прокуратур «Южная строительная компания» ООО-н генеральн директорин туст гемшәлһнә ашлвр һарһҗ батлв. Энүг РФ-н УК-н 159-ч статьян 4-ч әңглә ирлцҗәх үүл һарһснд, ик мөңгнә мекллһнд гемшәҗәнә. Энүнә тускар Хальмгин прокуратур зәңглҗәнә.

Мөшклһнә тааврар, «Южная строительная компания» ООО-н генеральн директор 2013-2016 җилмүдт Элст балһсна Сусеевин уульнцин 23-ч тойгта герин хайгар 43 патьрта нәәмн давхр гер тосхлһна төлә 35 күүнлә 43 бооца батлсмн. Эднәс герин тосхлтын төлә 95 сай һар арслңга тәвц мөңг авсн болдг.Тер мөңгнәс 13 сай һар арслң эзлҗ авч, эврә олзан хәәҗ эдлсмн. Терүнәс көлтә герин тосхлтын көдлмш уданд татгдв. Тегәд герин тосхлтд хүв тәвцән орулсн улс дәкәд немр мөңг өгч һарһсмн. Тер мет герин тосхлтыг дуусхин төлә таңһчин бюджетәс демин мөңг йилһҗ өгсн болдг.

Мөшклһ келһнә йовудт герин тосхлтд хүв мөңгән орулҗ өгсн улсин һаруһинь даңцалһна керг-үүл күцәгдв. 29 сай һар арслңга өлг-эд бәрәнд авгдв. РФ-н УК-н 159-ч статьян 4-ч әңглә ирлцәтәһәр иим үүл татсн күүг 1 сай арслңга ялд унһаҗ, 10 җилд түүрмд бәрх засгла харһулҗ болхмн.