Өцклдср «Калмыкия» РИА-н барин төвд Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче таңһчин журналистнрла харһад күүндв. Күүнвдрин йовудт орсн шин җил зурхаһар ямаран болх, Бурхн Багшин илвтә тоот учрсна байриг темдгллһнә, Хальмгт коронавирусн хальдврта гем түглһнә болн ик мөргүлмүдин фестивальмудын туск төрмүдәр күүндвр болв.

Хальмгин шаҗн ламин темдглсәр, нидн күнд җил болв. Тегәд чигн эн җил ямаран болхин туск төр олыг соньмсулҗана. Өдгә цагт мадн цуһар йир нәрн бәәдлд бәәнәвидн. Коронавирусн хальдврта гем цуг делкәд түгҗ, олн әмтнд зовлң учраҗана. Тегәд чигн эн саамд күн болһн бийән гемәс гетлүлхин төлә саглуллһна эв-арһ олзлҗ, санитарн некврмүд күцәх зөвтә гив.

«Тоолвртаһар ухалҗ, гем хальдшгон төләд, чирәдән халхц зүүх, саглуллһна эв-арһ олзлх, олн улс хурдг һазрт нег-негнәсн күсдундур метрт хол бәәх кергтә, тер мет эмчнрин селвгүд учртан авхмн. Шаҗн ламд бурхд туслҗана, тегәд эн гемнҗәхш, гиҗ зәрмнь санна. Болв эннь тиим биш, би йирин күнв. Нигм, таңһчин болн орн-нутгин әмтн эрүл-менд бәәлһнә төлә даңгин ухалҗ, медрлән болн дамшлтан олзлхмн», - гиҗ Тэло Тулку ринпоче темдглв.

Хальмг Цутхлң хурлын 15 гелң гемтсн билә. Эдн дундас Джампа гевш сәәһән хәәв. Эн 1994 җилд Энткгәс таңһчд ирҗ, ут цагин эргцд хурлд церглсмн. Коронавирусн гемәс көлтә олн күн өңгрв. Элгн-садан болн өөрхн улсан геесн әмтнә зовлңгинь хувалцҗанавидн гиҗ Тэло Тулку ринпоче келв.

Лу сарин 12-т таңһчд Цаһан Сарин байр темдглв. Лу сарин 27-д болхла «День явления чудесных сил Будды Шакъямуни» гидг шар шаҗна ик байр болх. Цаһан сарла йөрәлин ик мөргүлмүд бүрдәдг заңшалын ул-сүүринь Зоңква лам тәвсн болдг. Эн сард Цутхлң хурлд һурвн өдрин эргцд: лу сарин 25-ас 27 күртл мөргүлмүд болхмн. Бурхнд мөрглһн, әрүн чинртә үүл күцәлһн цугтаднь тусан күргхнь лавта. Давсн җилин үкр сард Дала ламин гегән шар шаҗнд шүтдг Әрәсән әмтнд бурхн-шаҗна ном хәәрлсн билә. Эн номла тодрахаһар dalailama.ru. сайтд таньлдҗ болхмн. Моһа сард Хальмг цутхлң хурл Әрәсән государственн вузмудын оютнрин төлә лекцс бүрдәх. Энүнд Ломоносовин нертә МГУ-н болн Москван болн Санкт-Петербургин ик вузмудын оютнр орлхцмн, тер мет Хальмгин болн ах-дүүһин республикүдин оютнр. Хөн сард Цутхлң хурл Дала ламин гегән Әрәсән номтнрла онлайн-харһлт бүрдәхәр зуралҗана. Шидр Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче Дала ламин гегәнлә күүндҗ, Хальмгт коронавирусн гем түглһнә туст тогтсн бәәдлин тускар зәңглсмн. Дала ламин гегән Хальмгин төлә зальврхв гиҗ келсн болдг. Бурхн-шаҗнд шүтдг улс Ноһан Дәрк болн Окн Теңгр бурхдын ном умштха гисн сүв-селвг өгв. Бурхнд мөргсн кемд иргчдән цугнь сән талагшан хүврҗ, бәәдл ясрх гиҗ иткх кергтә. «Урднь тиим төрмүд учрдго билә. Әмтн болн иткл иргчиг тогтана», - гиҗ Тэло Тулку ринпоче товчлҗ келв.