«ЖКХ хүврүллһиг дөңнлһнә Саңгин нилчәр мана таңһчд хуучн, эвдркә гермүдәс әмтиг нүүлһлһнә көтлвр шунмһаһар күцәгдхмн», - гиҗ Хальмгин Толһач Бату Хасиков темдглв.

Таңһч көтлвр күцәлһнә туст белдсн зураг лу сард Саң дөңнв. «65 хуучн, эвдркә патьрас 127 күүг нүүлһлһнә төлә 114,97 сай арслң йилһҗ өгв», - гиҗ таңһчин Толһач эврә инстаграмд бичсн болдг. Тер мет эн кергт таңһчин бюджетәс 44,59 сай арслң йилһҗ өгхмн. Шаңһа мөңгәр Элстд, Лаганьд, Цаһан Амнд болн Яшалтад шин гермүд тосхгдх. Бату Хасиковин темдглсәр, төсвин-тооцана цааснь болн һазрин участкс бел кесмн. ЖКХ-н Саң дөңнҗәх төләд көтлвриг темдглсн болзгаснурд төгсәҗ чадх.