Лу сарин 28-д «Уралан» сул цаган давуллһна цутхлңд «Театр костюма и пластики в фотографиях Николая Бошева» гидг зургудын һәәхүл секгдв. Николай Бошевин цоксн зургудын һәәхүл секлһнә өмн өргнд «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентствд хувц-хунрин болн пластикин театрин художественн һардач Татьяна Миловановала болн Хальмгин Келн-улсин телеүзлин ах редактор Алина Деликовала харһлт болв.

Зург цоклһн энтн ончта, өвәрц янзин искусств гиҗ күүндврин йовудт Татьяна Милованова темдглв.

«Мадн Николай Бошевла 25 җилин эргцд үүрлнәвидн. Энтн ямаран чигн цагт зург цокх һазрур йовхд белн. Репортажин диг- даранд көдлнә. Ямр нег цагт хооран саалго, түдлһн угаһар төсв күцәх кергтә болна. Тер саамд Николай Борисович тер дарунь нөкцҗ үүлдх седклән медүлҗ, даңгин маднла көдлнә. Һәәхүлд 20 җилин эргцд күцәсн мана хамцу көдлмшин зургуд олна оньгт тусхагдх. Эн зургудт кесг чинртә йовдлмуд болн уйн наста, сәәхн чирә-зүстә күүкд үзҗ болхмн. Өдгә цагт эднә кесгнь тәвсн күлдән күрсн, сансан күцәсн, бәәхтә, седвәртә, шунмһа күүкд улс мөн. Студьт эс гиҗ студин һатц зурган цокуллһна үүл энтн амр биш керг. Зурган цокулҗах күн бийиннь санан-седклән, чееҗдән хадһлҗ йовх ухан-седклән олнд күргҗ медүлнә. Зург болһн эврә онц тууҗта, гүн учр- утхта», - гиҗ Татьяна Алексеевна тоолврарн хувалцв.

Келн-улсин телеүзлин ах редактор Алина Деликова урднь хувц-хунрин болн пластикин театрт орлцҗ йовсн цаган тодлв. Үнтә дамшлт авсн төләдән эн Татьяна Миловановад зүркни ханлтан өргв.

«Мана таңһчд 25 җил хооран эн театрт тусхд йир күнд билә. Эн театрт ордг бәәсндән бийән хөвтәв гиҗ тоолнав. Татьяна Алексеевнан селвгүд нанд йир туслв. Һәәхүлд ирҗ, сәг-сәәхн зургуд һәәхҗ, седклән сергәтн гиҗ цуг улст дуудвр кеҗәнәв», - гиҗ Алина келв.

Лу сарин 28 «Уралан» сул цаг давуллһна цутхлңд секгдсн зургудын һәәхүл 10 хонгт давхмн.