Лу сарин 25-д Хальмгин правительствин Герт төрскн келнә нарт-делкән Өдрт нерәдгдсн байрин хург болв.

Энүнә тускар таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств зәңглв. Сүүрин йовудт таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министрин дарук Герман Санджарыков, Хальмг ик сурһулин хальмг болн дорд үзгин келн-бичгин күрәлңгин һардач Мингиян Лиджиев, РАН-а Хальмг номин төвин Виктория Куканова илдкл кев. Таңһчин Толһач Бату Хасиков өгсн даалһвр күцәҗ, эдн керг-үүлдврмүдин зура болн хальмг кел дөңнлһнә эв-арһс ухалҗ белдсн болдг. Эн зура таңһчин Толһачин медәнд хальмг кел делгрүллһнә олна Хүүвин сүүр деер тодрха кевәр хәләгдхмн.

Байрин хургин йовудт төрскн келндән хару багшнриг, сурһмҗлачнриг, өрк-бүлмүдиг болн олна үүлдәчнриг ачлсмн. Тер мет «Келни билг» гидг мөрән лауреатнрт ачлвринь бәрүлҗ өгв, хальмг кел делгрүллһнә кергт тәвцән орулҗах улсиг таңһчин правительствин, сурһуль-эрдмин болн номин министерствин ачлврмудар ачлсн болдг. Керг-үүлдврт таңһчин Толһачин администрацин һардачин дарук – РК-н Улсин Хуралд таңһчин Толһачин күцц зөвтә элч Араш Манджиев, РК-н сурһуль-эрдмин болн номин министрин дарук Герман Санджарыков, РАН-а Хальмг номин төвин һардач Виктория Куканова, Хальмг ик сурһулин хальмг болн дорд үзгин келн-бичгин күрәлңгин һардач Мингиян Лиджиев, тер мет таңһчин номин-шинҗллтин учрежденьсин элчнр, хальмг келнә багшнр болн олна үүлдәчнр орлцв.