Көгшдин болн эрмдгтә улсин Элстин гер-интернатд бәәдг Валерий Чекушенков региональн шүүлһнә ашар НТВ телеүзлин компаня «Ты супер! 60+» гидг төсвин кастингд орлцх. Энүнә тускар Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерств зәңглҗәнә.

Валерий Чекушенков 64-тә, эн уйн наснасн авн үүдәлтин олн зүсн керг-үүлдврмүдт орлцдг билә. 1978 җилд Тверь балһснд болсн үүдәгч баһчудын болн оютнрин марһанд диилвр бәрсмн. Валерий Юрьевич гитар цокна, тер мет саксофонд наадна. Элстд ЖБИ заводт көдлҗәсн цагтан профсоюзмудын сойлын Бәәшңд «Кому за 30» гидг концертн программ һардҗ давулдг бәәсмн. Өдгә цагт Валерий Юрьевич көгшдин болн эрмдгтә улсин гер-интернатын медәнд «Надежда» гидг эврә сән дурар үүлддг билгтнрин клубин солист болҗ, билг-эрдмән һарһна. Нег чигн байр энүнә көгҗмин йөрәл угаһар давхш.

«Эн марһанд орлцхларн, урднь тәәз деер һарч, билгән үзүлҗ йовсн цаган тодлх арһ учрх. Нанд цуг шин тоот таасгдна, соньн улсла харһҗ таньлдхдан байрлхув», - гиҗ Валерий Чекушенков келнә.

НТВ-н генеральн продюсерин дарук Вадим Такменев зәңгллһнә болн методическ халхар төсвиг дөңнтн гиҗ министерствиг сурв. Өнчн-өвү көгшдин гер-интернатмудт бәәдг еңсг сәәхн дуута улс, тер мет һанцарн бәәдг билгтә медәтнр чигн эн социальн төсвд орлцҗ чадҗана. Төсвд орлцачнриг дистанционн диг-даранд бүрдәгдх шүүлһнә керг-үүлдврин йовудт йилһҗ авх. Цааранднь марһан Москва балһснд болх. Хаалһин, гиичлүрт бәәлһнә болн хотын мөңгнә һаруһинь НТВ телеүзлин канал даңцахмн. Төсвин йовудт кергтә болхла, психологуд болн медицинск көдләчнр дөң-тусан күргхмн.