«Кавказ» КВН-а регионаҗн лигин шин кем Сарпуҗ балһснд секгдв. 2021 җилин марһанд арвн команд орлцв.

Таңһчас Хаҗмгин УФСИН-ә «Нулевой рубеж» команд орлцв. Лигин кубокин төлә Сарпулин тосхлтын техникумин «Че Стало?» хамцу команд, СКФУ-н «Неуловимые соблазнители» болн «Сама виновата» командс, СтГАУ-н «Те самые», Михайловск балһснас «Колосок», Ингушетяс хойр команд – Хасан Халмурзаевин хамцу команд болн Республикин хамцу команд, Махачкала балһснас «ДаГгау VNK», Владикавказ балһснас «От Луны до Марса» орлцв. Марһана даран угаһар нааднд «Михаил Дудиков» команд билг-эрдмән үзүлв.

«Йир сергмҗтә болв, цань уга инәввидн. Мана команд диилвр эс бәрв чигн, тер бийнь ик гидгәр байрлвидн», - гиҗ «Нулевой рубеж» командын орлцач келв. СтГАУ-н «Те самые» команд наадна дииләч болв. Энүнә орлцачнр һоллгч кубок авв.