Элстд бәәдг һурвн күн урһмлын зүүтә наркотик белд тархаҗаснд гемшәгдҗәнә. Таңһчд үүлддг МВД эднә туст уголовн керг-үүл бүтәҗ, зарһд йовулв. Энүнә тускар ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә.

32-та залу күн урһмл урһаҗ, терүгән урдаснь чиңнүрдҗ белддг бәәсинь илдкгдв. Интернетәр дамҗҗ, наркотик олзлдг улсиг олҗ авад, эднлә бичлцдг бәәҗ. Тер залу энүнд нөкд болдг хойр нәәҗд заавр өгдг бәәсмн. Теднь нуувч ормст бел кесн наркотик бултулдг бәәҗ.

Таңһчд үүлддг МВД-н наркотик олзллһна болн тархалһна туст бүртклһ кедг әңг «Гром» шишлң багла хамдан тер залун геринь негҗсмн. Гертнь 47 олсна шагшг олҗ авсн болдг. Тер мет энд электронн чиңнүр, наркотическ кегдл ораһад батлдг материал олҗ авсмн. Герин хора наркотическ эв-арһ хадһллһна төлә кергтә болдг автоматическ системәр теткгдсн бәәҗ. Ут тоодан 2 киил марихуан булаҗ авгдв. Наркотик тархалһна бүрдәһәчиг бәрәнд авв, терүнд нөкд болҗасн хойр күн герин бәрәнд бәәх. Эднә туст бүтәсн уголовн керг-үүл зарһд хәләгдх.