Эн җил «Семья года 2021» гидг цугәрәсән марһана региональн девсң эклв гиҗ таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерств зәңглҗәнә. Өрк-бүлин чинринь, эк-эцкнрин даавринь өөдлүлх күслтәһәр эн марһан бүрдәгднә.

Марһан «Өнр-өсклң өрк-бүл», «Баахн өрк-бүл», «Селән һазрт бәәдг өрк-бүл», «Алтн өрк-бүл», «Заңшалмудан хадһлдг өрк-бүл» гидг тавн номинацар давулгдна.

Марһанд орлцхин төлә эврә муниципальн бүрдәцд эрлһ орулх кергтә. Электронн бәәдлд болн цааснд барлҗ, өрк-бүлиннь портфолио белдҗ, моһа сарин 15 күртл министерствин хайгар (Элст балһсн, Номто Очировин уульнц, 6-ч тойгта гер) илгәх кергтә. Цааранднь марһана очн кевәр давулгдх девсңд белдвр кехмн. «Мана өрк-бүл» визитн карточк (гер-бүлиннь тускар видеоролик болн билг-эрдмән (дун, би, нәр-наадн) үзүлхмн. Марһана таалын тускар таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә шишлң сайтд тодрха зәңгллһ умшҗ болхмн.