Мана таңһчд коронавирусн хальдврта өвчәр күндәр гемтәд эдгсн саата күүкд күн цаһан төр болв. Хальдврта гемәр гемтәд, эмнлһ авад, эдгҗ одсн Манхан Цаһан лу сарин 25-д эрүл-дорул нилх үр һарһв.

Баахн бер саата бәәснә 26-ч долан хонгтан шин коронавирусн өвчәр гемтәд, таңһчин больницин медәнд үүлддг госпитальд орсмн. Хальдврта гемнь улм дөргләд бәәҗ, энүнд му болҗ, чидл-чинәнь алдрҗ, оошкнь дөрглв. Шишлң эрдмтә цуг эмчнр саата күүкд күүнд онц оньган тусхаҗ, дөң-тусан күргв. Москва балһсна Кулаковин нертә медицинск номин-шинҗллтин цутхлңгин көдләчнрлә телемедицинск эв-арһар дамҗҗ селвлцсмн. Тиигәд хамцу үүлдсн цуг эмчнрин арһ-чидләр, эднә онц хәләврт саата күүкд күн эмнлһ авв. Өдр ирвәс баахн берин эрүл-менднь ясрад, сән болв. Эдгәд госпиталяс һарсна хөөн күүкд күн эмчнрин хәләврт бәәв.

Хальмгт ут тоодан 250 саата күүкд күн гемтсмн, эднәс йиснь ИВЛ аппаратар кииһән авдг бәәсмн. Москва балһсна Кулаковин нертә медицинск номин-шинҗллтин цутхлңгин эмчнрлә телемедицинск эв-арһар 70 һар селвлцә давулсн болдг.